Yargıtay Kararı

Okula cep telefonu getiren öğrenciye tokat atan öğretmen, kamu nüfuzunu kötüye kullanıp kasten yaralama suçunu işlemiştir.

Okula cep telefonu getiren öğrenciye tokat atan öğretmen, kamu nüfuzunu kötüye kullanıp kasten yaralama suçunu işlemiştir.

3. Ceza Dairesi         2016/8155 E.  ,  2017/1527 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
HÜKÜM : Beraat

Mahalli mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
…. Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nde öğretmen olan sanığın, aynı okulda öğrenci olan mağdurun yasak olduğu halde okulda cep telefonu kullandığını tespit etmesi üzerine, mağdurdan telefonu kendisine teslim etmesini istediği, mağdurun telefonu sanığa vermekten kaçınarak sanığın üzerine yürüdüğü, sanığın da bu eylemin haksız tahriki altında sahip bulunduğu kamu nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle mağdura tokat attığı mağdur beyanı ve tanık …’in soruşturma aşamasındaki anlatımı ile sabit olduğu halde, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine yasal ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebepten dolayı 6723 sayılı Kanunun 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 20.02.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);