Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Onarılmış pert araç klozunun bulunduğu ve muafiyetin uygulandığı duruma ilişkin karar.

17. Hukuk Dairesi         2013/2649 E.  ,  2013/6437 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkiline ait, davalıya kasko sigortalı aracın, park halinde iken kapı camının kırıldığı, kapı kilidinin ezildiği ve içerisindeki orijinal teybin çalındığını, davalı sigorta şirketinin zararı karşılamadığını belirterek 2.724,06 TL tazminatın ihbar tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, sigortalı aracın daha önce pert olduğunun anlaşıldığını, Onarılmış Pert Araç Klozuna göre sigorta bedeli üzerinden %25 muafiyet uygulandığında hasarın muafiyet kapsamında kaldığını ileri sürerek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; 2.043,04 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kasko sigorta poliçesinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.
Davalı vekili, taraflar arasında düzenlenen kasko sigorta poliçesinde “onarılmış pert araç klozu” bulunduğunu, buna göre aracın poliçe tanziminden önceki dönemde tam hasara uğramış olması ve de onarılmış olması halinde, poliçe tanzimi öncesinde aracın layıkıyla onarılmış olduğuna ve teminata alınabileceğine dair eksper tesbiti yapılmış olması ve buna dair raporun sigorta şirketine ibrazının zorunlu olduğunu, aksi halde oluşabilecek bir hasarda görevlendirilmiş eksper tarafından aracın daha önce pert
olduğu saptandığında poliçe teminatının %25’i oranında muafiyet tenzili uygulanacağının hüküm altına alındığını bildirmiştir. Somut olayda, davacıya ait aracın poliçe tanziminden önce pert olduğu, poliçe özel şartlarında “onarılmış pert araç klozu”nun bulunduğu hususunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, poliçede belirtilen aracın sigorta bedeli 24.050,00 TL esas alındığında, bu bedelin %25 oranına tekabül eden 6.012,50 TL’nin altında kalan araç hasarı talebinin muafiyet kapsamında kaldığı gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirmeye dayalı bilirkişi raporuna itibar edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 06/05/2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

);