Yargıtay Kararı

Önceden affedilmiş veya hoşgörü ile karşılanmış olaylara dayanılarak boşanma davası açılamaz.

Önceden affedilmiş veya hoşgörü ile karşılanmış olaylara dayanılarak boşanma davası açılamaz.

2. Hukuk Dairesi         2012/2126 E.  ,  2012/2607 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Konya 2. Aile Mahkemesi
TARİHİ :26.11.2010
NUMARASI :Esas no:2009/1025 Karar no:2010/1070

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Mahkemece davalı koca ağır kusurlu kabul edilerek boşanma kararı verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden en son Çanakkale 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2009/603 -558 Esas ve Karar sayılı kararına esas teşkil eden davalı kocanın eşini dövmesi olayından sonra tarafların barışıp bir arada yaşadıkları; böylece davacı kadının bu olayı affettiği en azından hoşgörüyle karşılamış sayılması gerektiği; yine davacı kadın tarafından ileri sürülen eşinin fiziksel şiddet uygulaması sonucu çocuğunu düşürdüğü” iddiasına ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/49531 soruşturma sayılı kararıyla da davalı koca hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır. Affedilmiş veya hoşgörüyle karşılanmış olaylara, boşanma nedeni olarak dayanılamaz. Gerçekleşen bu durum karşısında davacı kadın kocasının fiziksel şiddetine maruz kalma olayına, boşanma nedeni olarak dayanma imkanını yitirmiştir. En son olayda ise tarafların birbirlerine karşılıklı olarak ağır sözlerle hakaret ettikleri bu olay sonucu tarafların fiilen ayrı yaşamaya başladıkları ve bu nedenle evlilik birliğinin iki tarafın eşit kusurlu bu davranışları nedeniyle temelinden sarsıldığı, boşanma koşullarının (TMK.md.166/1) gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Hal böyle iken; evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda davalının ağır kusurlu kabul edilmesi doğru değil ise de; tarafların aynı oranda kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre, verilen boşanma kararı bu sebeple sonucu itibarıyla doğru olup; davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının reddi ile boşanmaya ilişkin hükmün gerekçesi değiştirilmek suretiyle onanmasına karar verilmesi gerekmiş (HUMK.md.438/7) ve aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
2-Boşanmaya neden olan olaylarda davacı ve davalının eşit kusurlu olduğu gerçekleştiğine göre eşit kusurlu davacı için maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi doğru değildir (TMK.md.174/1-2). Bu nedenle davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsiz olmuş; bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple maddi ve manevi tazminata ilişkin bölümlerinin BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte açıklanan sebeple boşanma hükmünün gerekçesi değiştirilmek suretiyle ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.14.02.2012 (Salı)

 

);