Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Prim ödemesinin yapılmaması işçi aleyhinde değişiklik niteliğindedir.

T.C.
Yargıtay
9. Hukuk Dairesi

Esas No:2010/13866
Karar No:2012/19694
K. Tarihi:

Özet:
Davalı işveren tarafından 2006 yılında prim ödemesinin yapılmayacağı yönünde karar alınmıştır. Bu karar üzerine davacı işçi iş şartlarındaki aleyhe değişiklik nedeniyle 16.04.2006 tarihinde iş sözleşmesini feshedeceğini 16.03.2006 tarihinde işverene bildirmiştir. İş sözleşmesi iş şartlarında aleyhe yapılan değişiklik nedeniyle davacı işçi tarafından haklı olarak feshedilmiştir. Mahkemece iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedildiği belirtilerek ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Dava: A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile prim, izin, fazla çalışma ve genel tatil alacakları istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının iş sözleşmesini istifa ederek kendisinin ayrıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının davalı işyerinde ücret ve prim ile çalıştığı sabittir. Davalı işveren tarafından 2006 yılında prim ödemesinin yapılmayacağı yönünde karar alınmıştır. Bu karar üzerine davacı işçi iş şartlarındaki aleyhe değişiklik nedeniyle 16.04.2006 tarihinde iş sözleşmesini feshedeceğini 16.03.2006 tarihinde işverene bildirmiştir. İş sözleşmesi iş şartlarında aleyhe yapılan değişiklik nedeniyle davacı işçi tarafından haklı olarak feshedilmiştir. Mahkemece iş sözleşmesinin davalı işverence haksız olarak feshedildiği belirtilerek ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 06.06.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);