Yargıtay Kararı

"Sana göstereceğim, seni burada barındırmayız." şeklindeki söz tehdit suçunu oluşturur.

“Sana göstereceğim, seni burada barındırmayız.” şeklindeki söz tehdit suçunu oluşturur.

4. Ceza Dairesi         2014/9075 E.  ,  2016/11138 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Mahkumiyet

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
1-Katılanın kendi kızını dövdüğünü gören sanığın, katılanla tartışması üzerine söylediği iddia olunan “sana göstereceğim, seni burada barındırmayız” şeklindeki sözlerinin, TCK’nın 106/1-2. cümlesinde düzenlenen sair tehdit suçunu oluşturduğu gözetilmeden, aynı Kanunun 106/1-1. cümlesi uyarınca hüküm kurulması suretiyle fazla ceza tayini,
2-TCK’nın 52/4. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmolunan adli para cezasının ödenmemesi durumunda hapis cezasına çevrileceği hususunun kararda gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık …’ün temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 02.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);