Yargıtay Kararı

"Sana tabanca mı çekmek lazım" şeklindeki söz tehdit suçunu oluşturur.

“Sana tabanca mı çekmek lazım” şeklindeki söz tehdit suçunu oluşturur.

4. Ceza Dairesi         2014/16237 E.  ,  2016/11886 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi
SUÇ : Tehdit
HÜKÜM : Beraat

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre ve yapılan incelemede:
Katılanın, sanığın telefonda kendisini “sana tabanca mı çekmek lazım” biçiminde sözlerle tehdit ettiğine ilişkin iddiasının, tanıklar … ve …’nın beyanlarıyla da doğrulanmış olması karşısında, eylemin TCK’nın 106/1. maddesinin 1. cümlesi kapsamında tehdit suçunu oluşturduğu ve mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle beraat kararı verilmesi,
Kanuna aykırı ve katılan …’un temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye aykırı olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13/06/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);