Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Şantiye şefi çalışma düzenini kendisinin belirlediğinden, üzerinde çalışma koşullarını düzenleyen amirinin olmamasından ve projeyi sevk ve idare eden kişi olması nedeniyle fazla mesai ücreti talep edemez.

9. Hukuk Dairesi         2020/4140 E.  ,  2021/1274 K.

“İçtihat Metni”

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: … 6. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ: ALACAK


Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:Davacı kendisinin, inşaat yüksek mühendisi olduğunu, davalı şirketin … il …de yaptırdığı 150 yataklı Devlet Hastanesi inşaatında 27.04.2012-31.12.2013 tarihleri arasında “proje müdürü ve şantiye şefi” olarak çalıştığını, işin bitmesi nedeni ile görevinin sonlandırıldığını, dini bayramlar hariç ulusal bayram genel tatil günlerinde ve cumartesi-pazar günleri de dahil olmak üzere günde 9-10 saat çalıştığını, aylık net ücretinin 5.000,00 TL olduğunu ve bir kısmını banka kanalı ile diğer kısmını da elden makbuzla aldığını, hatta 01.11.2013 tarihinde ücretin tümünü önceki uygulamayı bilmeden bankaya yatırdıklarını, ancak son 4 aylık ücretinin ödenmediğini, alacaklarının ödenmesini işverenden çeşitli yollarla talep ettiğini, en son davalıya ihtarname gönderdiğini ancak yine de ödeme yapılmadığını beyanla, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak; 10.000.00 TL kıdem tazminatı, 5.000.00 TL yıllık izin ücreti, 10.000.00 TL fazla mesai ücreti, 1.000.00 TL ulusal bayram genel tatil ücreti, 20.000.00 TL ücret alacaklarının; 31.12.2013 iş akdinin fesih tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının iş akdinin, müvekkili işyeri tarafından feshedilmediğini ve kıdem tazminatı alma koşullarının oluşmadığını, davacının gönderdiği ihtarnamede de sadece ücret alacağını ve tarafınca yapıldığı iddia edilen masrafları talep ettiğini, davacının bordrolarda gösterilip bankaya yatan ücreti aldığını, 10,11,12/2013 tarihli dekontlarla davacının iddia ettiği ücret alacaklarının ödendiğini, davacının, müvekkili işyerinde proje müdürü ve şantiye şefi olarak görev yaptığını, bu nedenle yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu, davacının çalışma saatlerini belirleme yetkisine sahip olduğunu, bu nedenle fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücreti alacağının bulunmadığını, davacının yıllık izinlerini kullandığını, davacının ihtarnamede alacaklarını tek tek sayıp miktar belirtmediği için dava tarihinden önce müvekkili işyerini temerrüde düşürmediğini, bu nedenle faizin ancak davadan itibaren başlayabileceğini, müvekkili işyeri yetkilisinin … olduğunu, …’ın, müvekkili işyeri çalışanlarından olduğunu, davacının ihtarnamesine, müvekkili işyerinin … 25. Noterliği’nin 19.08.2014 tarih ve 23420 yev. nolu ihtarnamesi ile cevap verildiğini beyanla, davanın reddini talep etmiştir.İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
İstinaf Başvurusu İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti : Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, iş sözleşmesinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanılmayacak şekilde haklı nedenlerle feshedildiğinin ispat yükü davalı işverene ait olduğu,davacının iş akdinin işin bitimi sebebiyle feshedildiğinin sabit olması karşısında, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı kabulünün yerinde olduğu, davacının davalı işyerinde proje müdürü inşaat mühendisi olarak çalıştığı dikkate alındığında, asgari ücret ile çalışması hayatın olağan akışına uygun olmadığı, Mahkemece hükme esas alınan ücret, tanık beyanları, … İnşaat Mühendisleri Odası’ndan gelen müzekkere cevabında, davacının odalarına 05.11.1974 tarihinde üye olduğunu, bu bağlamda mesleki kıdem yaşının, oda kayıt tarihi olan 1974 yılı baz alınarak, “26 ve üstü mesleki kıdem yaşında”, görev alanı saha, pozisyonu proje müdürü, işin niteliği normal bir işte çalışan inşaat mühendisinin, 2013 yılı 2-6 ay arasında, aylık net asgari ücretinin 12.384,45 TL olabileceğine dair emsal ücret ve tüm dosya içeriği birlikte değerlendirilerek tespit edilmiş olup, aylık 5.000,00 TL net ücretin işçinin yaşı, kıdemi ve yaptığı işin niteliği ile uyumlu olduğunun görüldüğü, Hukuk Genel Kurulunun 25.01.2017 tarih ve 2015/22-449 Esas, 2017/128 Karar sayılı ilamı doğrultusunda ıslah dilekçesinde faiz talebi olmasa da, dava dilekçesindeki faiz türüyle bağlı kalınarak dava ve ıslah tarihlerinden faize hükmedilmesi yargısal içtihatlara uygun olduğu, davacı şantiye şefi olarak çalışmış olup, sadece sahada işçilerin amiri olduğu, üst düzey yönetici olmadığı, şantiye çalışma koşulları ve taraf tanıklarının beyanlarına göre, günlük 9 saatlik çalışma sebebiyle haftalık 10,5 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek hüküm kurulmuş olmasının yerinde olduğu, somut olayda temerrüt oluştuğundan ücret alacağına temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmesi yerinde olduğu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun düzenlemesi karşısında, mahkemece taraflara yemin hakkının hatırlatılması mümkün olmadığından, bu konudaki itirazın yerinde görülmediği gerekçeleri ile tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelişmeyen tespitlerine ve uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kurallarına göre, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 355. maddesi uyarınca istinaf sebepleriyle sınırlı olarak ve re’sen kamu düzeni yönünden yapılan inceleme sonucu, İlk Derece Mahkemesinin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varılarak, davalının istinaf başvurusunun esas yönünden reddine dair hüküm kurulmuştur.
Temyiz Başvurusu:
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasında davacının fazla mesai ücreti alacağına hak kazanıp kazanmadığı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.Somut uyuşmazlıkta, davacının, davalıya ait iş yerinde şantiye şefi olarak görev yaptığı dava dilekçesindeki açıklamalardan ve dosya kapsamındaki bilgi-belgelerden görülmekte olup, şantiye şefinin çalışma düzenini kendisinin belirlemesi, üzerinde çalışma koşullarını düzenleyen amirinin olmaması, projeyi sevk ve idare eden kişi olması nedeniyle fazla mesai ücreti talep edemeyeceği Dairemizin yerleşik uygulaması olup, fazla mesai ücreti talebinin reddi gerekirken mahkemece kabulü hatalıdır.
3-Taraflar arasındaki diğer bir uyuşmazlık ise davacının yıllık izin ücreti alacağına ilişkindir.
Somut olayda, Mahkemece itiraz sonucu alınan ek bilirkişi raporunda yapılan yıllık izin ücreti alacağı hesabı doğrultusunda hüküm kurulmuş ise de ilk rapordaki hesaplamaya davacı vekili tarafından süresinde itiraz edilmemesi nedeni ile Mahkemece yıllık izin ücreti alacağına ilk raporda yapılan hesaplama doğrultusunda karar verilmesi gerekirken bu husus gözetilmeden karar verilmesi hatalı olup bir diğer bozma nedenidir.Sonuç:Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.01.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);