Yargıtay Kararı

Satış ilanı tebligatının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkı, sadece kendisine usulüne uygun tebligat yapılmayan ilgilisine aittir.

Satış ilanı tebligatının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkı, sadece kendisine usulüne uygun tebligat yapılmayan ilgilisine aittir.

12. Hukuk Dairesi         2021/3696 E.  ,  2021/5385 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
İhaleye konu taşınmazlar hakkında, borçlu şirketin ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece istemin reddine ve borçlu aleyhine para cezasına hükmedildiği, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, borçlu şirkete yapılan satış ilanı tebliğ işleminin usulsüz olduğu gerekçesiyle, istinaf isteminin kabulüne ve ilk derece mahkemesi kararının ortadan kaldırılarak şikayetin kabulü ile davaya konu taşınmazlara ilişkin ihalelerin feshine karar verildiği, karara karşı alacaklı (ihale alıcısı) tarafından temyiz yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.
Satış ilanı tebligatının usulsüzlüğü nedeniyle ihalenin feshini isteme hakkı, sadece kendisine usulüne uygun tebligat yapılmayan ilgilisine ait olup, ihalenin feshini isteyen davacının, kendisine ya da vekiline yapılan tebligatın usulsüz olduğunu da, ayrıca ve açıkça ileri sürmediği sürece, bu husus kamu düzeninden olmadığından, mahkemece resen fesih nedeni olarak incelenemez.
Borçlu şirketin 15.09.2020 havale tarihli şikayet dilekçesinin incelenmesinde; borçlu şirkete yapılan kıymet taktir raporu ve satış ilanı tebliğ usulsüzlüğünün açıkça fesih nedeni olarak ileri sürülmediği, sadece kıymet taktir raporu ve satış ilanının ilgililere usulüne uygun tebliğ edilmediğinin ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda, Bölge Adliye Mahkemesi’nce, yanılgılı değerlendirme ile borçlu şirkete yapılan satış ilanı tebligatının usulsüz olduğu gerekçe gösterilerek ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.
Kaldı ki; ihalenin yapıldığı…İcra Müdürlüğünün 2019/57 Talimat sayılı dosyasının Uyap üzerinden incelenmesinde,borçlu… Hazır Beton San. İnş. Taah. Maden…. İşlet. Nak.Ve Ticaret Limited Şirketine satış ilanının 22/07/2020 tarihinde elektronik tebligat yolu ile tebliğ edildiği, yine…Asliye Hukuk Mahkemesinin 18/06/2020 tarih, 2018/504 Esas 2020/158 sayılı kararı ile Av…’ın borçlu şirkete kayyım olarak atanmasına karar verildiği ve satış ilanının kayyım Av…’a 22/07/2020 tarihinde elektronik tebligat yolu ile tebliğ edildiği görülmüştür.
O halde Bölge Adliye Mahkemesince yerel mahkeme kararına yönelik istinaf başvurusu hakkında, başkaca ihalenin feshi sebebi olmadığı da dikkate alınarak, esastan ret kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Alacaklının (ihale alıcısı) temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 23.02.2021 tarih ve 2021/162 E.- 2021/259 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, alacaklı tarafından yatırılan temyiz peşin harcının istek halinde iadesine, 25/05/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);