Yargıtay Kararı

Sayıştay kararları ilam niteliğinde olup ilamlı icra konusu olabilir.

Sayıştay kararları ilam niteliğinde olup ilamlı icra konusu olabilir.

12. Hukuk Dairesi         2018/6694 E.  ,  2019/5919 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlular icra mahkemesine başvurusunda, diğer şikayetleri ile birlikte, Sayıştay Başkanlığı’nın 1209 sayılı ilamı gereği hakkında icra takibi başlatıldığını, Sayıştay’ın mahkeme olmadığını ve verilen kararın infaz kabiliyeti bulunmadığını ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş; mahkemece, Sayıştay kararının, ilam niteliği bulunmadığı gerekçesi ile takibin iptaline karar verilmiştir.
Takip tarihi olan 27.03.2012 itibariyle uygulanması gereken 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53. maddesi gereğince; Sayıştay kararları ilam niteliğindedir. Takip dayanağı 1209 sayılı Sayıştay ilamında kurulan hüküm koşula bağlı olmayıp, likit bir alacağın borçlulardan müştereken ve müteselsilen tahsiline ilişkindir.
Bu durumda mahkemece, anılan şikayetin yerinde olmadığı gözetilerek, borçlunun diğer şikayet nedenleri incelenmek suretiyle, oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);