Yargıtay Kararı

Senedin boş bırakılan yerlerinin anlaşmaya aykırı bir şekilde doldurulduğu iddiası yazılı delille kanıtlanmalıdır.

Senedin boş bırakılan yerlerinin anlaşmaya aykırı bir şekilde doldurulduğu iddiası yazılı delille kanıtlanmalıdır.

19. Hukuk Dairesi         2012/14125 E.  ,  2013/1744 K.

  • SENEDİN DÜZENLENME TARİHİNİN SONRADAN DOLDURULMASI
  • TÜRK TİCARET KANUNU(MÜLGA) (6762) Madde 592
  • TÜRK TİCARET KANUNU(MÜLGA) (6762) Madde 688
  • TÜRK TİCARET KANUNU (6102) Madde 680
  • TÜRK TİCARET KANUNU (6102) Madde 776

“İçtihat Metni”

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –
Davacı vekili, taraflar arasındaki tarla satışı nedeniyle icra takibine konu bononun müvekkilince imzalandığını, ödemeler yapılmasına rağmen senedin iade edilmediği gibi tapunun da verilmediğini, senedin tanzim tarihi sonradan doldurulduğu için kambiyo vasfını yitirdiğini, tanzim tarihi olan 17.04.2007 tarihinde müvekkilinin Fransa’da bulunduğunu, senedin esaslı unsuru olan tanzim tarihinin sonradan doldurulmasının senedin kambiyo senedi vasfını ortadan kaldırdığını, senedin taraflar arasında yapılan sözleşme tarihi olan 19.02.2005 tarihinde imzalandığını ileri sürerek müvekkilinin borcunun bulunmadığının tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, taşınmazdaki 1/2 payını davacıya sattığını, tapu işleminin yapılacağı sırada davacı yurtdışında olduğu için davacının talimatı ile babası Ş.. Y..’a tapuda devrin yapıldığını, davaya konu senedin aralarındaki tarla alışverişinin teminatı olarak davacı tarafından imzalanıp verildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller neticesinde, senet üzerindeki keşide tarihi, vade tarihi, davacı adresi ve malen ibaresinin davalı-alacaklı tarafından yazıldığı, keşide tarihinde davacının yurtdışında bulunduğu, her ne kadar senet altındaki imza davacıya ait olsa da senedin zorunlu unsurlarından olan tanzim tarihinin davacının haberi olmadan sonradan davalı tarafından yazıldığı, tanzim tarihi itibariyle senedin zorunlu unsurlarının bulunmadığı, davacının hisse satışı tarihi itibariyle yurtdışında bulunması nedeni ile senedin tanzim edemeyeceği, davalının senet dayanağına ilişkin başkaca iddiasının bulunmadığı gerekçeleri ile davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Somut olayda uygulama yeri bulunan 6762 sayılı TTK.nun 592.maddesi uyarınca, açığa senet düzenlemesi mümkündür. Dava konusu senedin keşideci tarafından imzalanıp bir kısım yerleri boş bırakılarak davalı alacaklıya verildiği ve keşide tarihinde zorunlu unsurlarının bulunmadığı iddia edilmiş ise de boş bırakılan yerlerin sonradan anlaşmaya aykırı şekilde doldurulduğu yolundaki iddianın davacı tarafından yazılı delille kanıtlanması gerekmektedir. Davacı bu yöndeki iddiasının yanında ayrıca ödeme iddiasında da bulunmaktadır. Senet miktarı gözetildiğinde ödeme iddiasının da yine davacı tarafından yazılı delille kanıtlanması gerekir. Dava konusu senedin tedavüle konduğunda 6762 sayılı TTK.nun 688.maddesinde öngörülen tüm zorunlu unsurları taşıdığı da dosya içeriği ile sabittir.
Mahkemece bu yönler gözetilmeksizin somut olaya uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 30.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);