Yargıtay Kararı

SGK'ya karşı açılan davada davacının davadan önce kuruma başvuru yapıp yapmadığı tespit edilmelidir.

SGK’ya karşı açılan davada davacının davadan önce kuruma başvuru yapıp yapmadığı tespit edilmelidir.

21. Hukuk Dairesi         2018/2594 E.  ,  2019/3975 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Davacı, işyerinde çalışan sigortalılara ödenen yol-yemek yardımlarının 506 sayılı Yasa 77/2 maddesi gereği prime esas kazanca dahil edilmemesi gerektiğinin tespitiyle, davalı kuruma yanlış ve yersiz ödenen sigorta primleriyle işsizlik sigorta primlerinin fazlaya ilişkin haklar saklı kalarak yol ve yemek yardımı için olmak üzere 2.107,80 TL’nin her aya ilişkin primin kuruma yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından geçerli yasal faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi.
KARAR

Dava, davacı şirketin yol ve yemek yardımı adı altında yaptığı prime esas kazanç tutarı olan 2 107,80 TL ‘ nin yasal faizi ile iadesi istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulü ile, 2107,80 TL nin davalı Kuruma ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.
11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Yasanın 64. maddesi ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7. Maddesine eklenen 3. fıkra ile, “31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı … Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer … … mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce … … Kurumuna müracaat edilmesi zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla yapılan müracaata altmış gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır. Kuruma başvuruda geçirilecek süre zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.” hükmü getirilmiştir.
Hukuk yargılamasında, mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten önceki olayların hukuki sonuçlarına, bu olaylar hangi mevzuat yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o mevzuat hükümleri uygulanır. Mevzuatın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan işlemlerin hukuken bağlayıcı olup olmadıkları ve sonuçları, bu tarihten sonra dahi, yapıldıkları sırada yürürlükte bulunan mevzuata göre belirlenir.
Somut olayda, dava 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 7/3. maddesinin yürürlük tarihinden sonra açılmış olup davacının davalı Kuruma başvurusunun bulunup bulunmadığı dosya kapsamından anlaşılamamaktadır. Söz konusu hüküm gereğince Kuruma başvuru yapılması dava şartı olup davacının Kuruma başvuru yapıp yapmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
Yapılacak iş, davacının dava açmadan önce Kuruma başvurusunun bulunup bulunmadığını araştırmak, Kuruma başvuru yapmadığının anlaşılması halinde dava şartı yokluğundan usulden davanın reddine karar vermekten ibarettir.
Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 21/05/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);