Yargıtay Kararı

Sigortası geç başlatılan işçin tespit davası açabilir.

Sigortası geç başlatılan işçin tespit davası açabilir.

21. Hukuk Dairesi         2019/1657 E.  ,  2019/7823 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ: Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi
TÜRK MİLLETİ ADINA

KARAR
A)Davacı İstemi:
Dava, sigorta başlangıcının 04.01.1993 tarihi olarak tespiti istemine ilişkindir.
B)Davalı Cevabı:
Davalı Kurum vekili cevap dilekçesinde özetle; yetkili mahkemenin Ayvacık İş Mahkemeleri olduğunu, fer’i müdahil konumunda olması gerektiğini, hak düşürücü sürenin gözetilmesini, çalışma olgusunun kanıtlanması gerektiğini belirterek, davanın reddini istemiştir.
C)İlk Derece Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı:
İlk Derece Mahkemesince ; “Gerek dosya kapsamında dinlenen tanıkların beyanları,gerekse …’a ait …Zeytinyağı Fabrikasında sigortalı işe ilk giriş bildirgesinin 13/01/1993 tarihinde düzenlenmiş olması ve davacının sigortalı işe başlama tarihin 04/01/1993 olarak belirtilmiş olması karşısında davacının 04/01/1993-13/01/1993 tarihleri arasında fiilen çalıştığının anlaşılması karşısında davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur. ” gerekçesiyle “Davanın KABULÜ ile;Davacının davalı kurum tarafından sigortalı ilk işe giriş tarihi olarak 04/01/1993 tarihinin kabul edilmeyerek meydana getirilen muarazanın men’ine,Davacının sigortalılık başlangıç tarihinin ilk işe giriş bildirgesindeki 04/01/1993 tarihi olduğunun tespitine,” karar verilmiştir.İstinaf Başvurusu; Davalı … vekili; fiili çalışma olgusunun kanıtlanamadığını, Kurum kayıtlarına dayanmayan kararın usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, kararın kaldırılmasını ve davanın reddini istemiştir.
D)Bölge Adliye Mahkemesi Gerekçesi ve Kararı:
Bölge Adliye Mahkemesince “ imza aidiyetine ilişkin bilirkişi incelemesi sonucu düzenlenen rapor kapsamında, 04.01.1993 işe giriş tarihli bildirgedeki imzanın davacının eli ürünü olduğu tespitine yer verilmiş; bozma ilamı kapsamındaki araştırma gereğine uygun olarak ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapılan araştırmadan, bildirgedeki işe giriş tarihi itibariyle bilgisine başvurulabilecek komşu işyeri işveren veya çalışanı kişilerin isimlerine ulaşılamamış; bildirgeyi düzenleyen işyeri çevresindeki işyerlerinin konumlarını gösterir kroki ve fotoğraflar ile faaliyete başlama tarihlerine ilişkin belgelerden, bildirgedeki işe giriş tarihine ilişkin tanıklık yapabilecek kişi bulunmadığı sonucuna varılmış; davacının sigorta sicil numarasının, 1993 yılında tahsis edilen serilerden olduğu, Çanakkale sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün 22.11.2018 tarihli yazısıyla bildirilmiş olup; ilk derece yargılaması sürecinde ve bozma ilamı gereğince toplanan kanıtların aksini ortaya koyacak bir kanıt sunulmadığı yünü ve davalı vekilinin başvurusu haklı bulunarak, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması yoluna gidilmiş olması nedeniyle, istinaf kanun yolu vekalet ücretinin, istinaf başvurusu kabul edilen taraf yararına belirlenmesi gerektiği sonucuna varılarak; HMK 354 ve devamı maddeleri uyarınca yapılan yargılama süreci sonunda, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak, davanın kabulüne karar vermek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm fıkrası oluşturulmuştur.
1- Davanın KABULÜNE,
2- … T.C. kimlik ve … sigorta sicil numaralı davacının, dava dışı işveren …’a ait … sicil numaralı işyerinde 04.01.1993 günü 506 sayılı Kanun hükümleri kapsamında hizmet akdine dayanarak, tüm sigorta kollarına tabi olarak asgari ücretle çalıştığının, anılan 1 günlük sürenin prim ödeme gün sayısı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin, malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık başlangıç tarihinin ise 18 yaşını doldurduğu güne karşılık gelen 01.05.1993 olduğunun TESPİTİNE,
3- Davalı Kurum harçtan bağışık olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, dava açılırken davacı tarafından yatırılan 55,40 TL harç tutarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde kendisine geri verilmesine,
4- Davacı tarafından karşılanan 940,00 TL yargılama giderinin davalı Kurumdan alınarak davacıya verilmesine,
5- AAÜT gereğince hesaplanan 2.725,00 TL vekalet ücretinin davalı Kurumdan alınarak davacıya verilmesine,
6- Davalı SGK Başkanlığı tarafından karşılanan 35,50 TL istinaf kanun yolu yargılama giderinin, davacıdan alınarak davalı SGK Başkanlığı’na verilmesine,
7- AAÜT uyarınca 2.725,00 TL istinaf duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı SGK Başkanlığı’na verilmesine,
8- Davalı SGK Başkanlığı tarafından karşılanan 569,50 TL temyiz ve istinaf kanun yolu yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı SGK Başkanlığı’na verilmesine, karar verilmiştir.
E)Temyiz:
Davalı Kurum vekili “Sadece işe giriş bildirgesinin varlığı çalışmanın ispatı değildir. Tanıklar işyeri çalışanı değildir.” gerekçeleriyle temyiz yoluna başvurmuştur.
F) Delillerin Değerlendirilmesi ve Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlerle temyiz kapsam ve nedenlerine göre; davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,
2-Somut olayda, Davanın kabulüne karar verildiğine göre davacının vekalet ücretinden ve yargılama giderlerinden sorumlu tutulması usul ve yasaya aykırı olup bu durum bozma nedenidir.O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK’nun 370/2. maddesi uyarınca hüküm bozulmamalı düzeltilerek onanmalıdır.G- SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi’ nin 18/01/2019 tarih, 2018-1456 E, 2019/47 Karar sayılı kararının 7 numaralı fıkrasındaki ” AAÜT uyarınca 2.725,00 TL istinaf duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı SGK Başkanlığı’na verilmesine,” ve 6. ve 8 fıkralarındaki “ Davalı SGK Başkanlığı tarafından karşılanan 35,50 TL istinaf kanun yolu yargılama giderinin, davacıdan alınarak davalı SGK Başkanlığı’na verilmesine, Davalı SGK Başkanlığı tarafından karşılanan 569,50 TL temyiz ve istinaf kanun yolu yargılama giderinin davacıdan alınarak davalı SGK Başkanlığı’na verilmesine rakam ve sözcüklerinin silinerek hüküm fıkrasından çıkartılmasına, yerine 6.fıkrası olarak ” Davalı SGK Başkanlığı tarafından karşılanan 569,50 TL temyiz ve istinaf kanun yolu yargılama giderinin davalı kurum üzerinde bırakılmasına” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu DÜZELTİLMİŞ ŞEKLİ İLE ONANMASINA, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 16/12/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);