Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Şikayete konu ödeme emrinde harca esas değer gösterilmediği için ödeme emrinin iptali gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2015/15583 E.  ,  2015/26396 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Büyükçekmece 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 04/05/2015
NUMARASI : 2015/332-2015/316

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Alacaklı tarafından borçlu hakkında bonoya dayalı olarak yapılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibe karşı borçluların icra mahkemesine yaptığı başvurularında, yabancı para alacağının Türk Parası karşılığının veya harca esas değerinin yazılmadığından ödeme emrinin iptalini talep ettiği, mahkemece istemin yazılı gerekçe ile reddedildiği hükmü borçlu vekilinin temyiz ettiği görülmektedir.
Ödeme emrinin iptalinden sonra yeniden çıkarılan ödeme emri borçlya yeni bir şikayet hakkı verir. İptal edilen ödeme emrinde yabancı para alacağının harca esas değeri gösterilmesine karşın yeniden çıkarılan ödeme emrinde harca esas değeri yazılmamıştır. Ödeme emrinin takip talebine uygun olarak düzenlenmesi yasal zorunluluktur. Şikayete konu ödeme emrinde harca esas değer gösterilmediği için ödeme emrinin iptali gerekirken yazılı gerekçe le şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);