Yargıtay Kararı

Sineklik sapı TCK 6 kapsamında silah niteliğindedir.

Sineklik sapı TCK 6 kapsamında silah niteliğindedir.

3. Ceza Dairesi         2014/38360 E.  ,  2015/16632 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 3 – 2013/172224
MAHKEMESİ : Kırkağaç(Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 11/04/2013
NUMARASI : 2012/323 (E) ve 2013/57 (K)

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
Gereği görüşülüp düşünüldü;
Oluşa ve dosya kapsamına göre sanığın, mağdure F.. D..’ın yüzüne elindeki sinekliğin sapı ile vurarak basit tıbbı müdahale ile giderilecek şekilde yaraladığının sabit olması, sinekliğin fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli olması nedeniyle silah niteliğinde bulunması karşısında, eylemin TCK’nın 86/3-e maddesi kapsamında kalıp şikayete tabi olmadığı gözetilmeksizin yazılı şekilde şikayetten vazgeçme nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısnın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 11.05.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);