Yargıtay Kararı

Şirket kaşesiyle birlikte atılan imzanın şirketi sorumlu kılabilmesi için, imzanın şirketi borç altına sokmaya yetkili kişiler tarafından atılması zorunludur.

Şirket kaşesiyle birlikte atılan imzanın şirketi sorumlu kılabilmesi için, imzanın şirketi borç altına sokmaya yetkili kişiler tarafından atılması zorunludur.

12. Hukuk Dairesi         2021/2888 E.  ,  2021/7231 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı … tarafından borçlular Troy Gulf Investment Inc. ve … hakkında bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takip yapıldığı, borçlu …’ın icra mahkemesine başvurusunda, takibe konu senetteki imzanın dava dışı şirket adına atılmış olduğunu, şahsi bir borcunun bulunmadığını ileri sürerek borca itiraz ettiği ve takibin iptalini talep ettiği, mahkemece … adına düzenlenen ödeme emri, takip talebi ve ödeme emri tebliğ işleminin iptaline karar verildiği görülmüştür.
6102 Sayılı TTK’nun 372. maddesine göre, şirket kaşesiyle birlikte atılan imzanın şirketi sorumlu kılabilmesi için, imzanın şirketi borç altına sokmaya yetkili kişiler tarafından atılması zorunludur. Ayrıca, 6102 Sayılı TTK.nun 778/2-e maddesi uyarınca bono hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 678.maddesi gereğince, “temsile yetkili olmadığı halde” temsilci sıfatıyla imza eden kişinin bonodan şahsen sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Bu nedenle alacaklı, borçlu şirketi temsile yetkisi olmadığı halde şirket adına bono imzalayan yetkisiz kişi hakkında takip yapabilir.
Somut olayda, takip dayanağı bononun keşidecisinin Troy Gulf İnvestment İnc. Olduğu, üzerinde şirket kaşesi ve bir adet imza bulunduğu, keşideci isminin bulunduğu yerin üstüne … isminin yazılmış olduğu görülmektedir. Alacaklı tarafından, duruşmalarda ve temyiz dilekçesinde senedin tanzim tarihinde şirket adına imza atan borçlu … ‘ın şirketi temsile yetkili olmadığının iddia edildiği anlaşılmıştır.
Dosyada mevcut Rak İnternational Companıes (Resül Hayme Uluslararası Şirketleri Ticaret Sicili) tarafından gönderilen 04.02.2015 tarihli faaliyet belgesinde… “… Emirlikleri Resül Hayme Hükümeti Serbest Ticaret Bölgesi Dairesi nezdinde IC/498/08 sicil numarasıyla bir Uluslararası Şirket olarak usulünce tescil edilmiş bulunduğu ve şirketin tek hissedarı ve yönetim kurulu üyesinin … olduğunun bildirildiği ancak senet tanzim tarihinde adı geçenin yetkili olup olmadığının bahsi geçen belgede açıkça belirtilmediği görülmektedir
Bu durumda bononun tanzim tarihi itibariyle yürürlükte olan 6102 Sayılı TTK.nun 778/2-e maddesi uyarınca bono hakkında da uygulanması gereken aynı kanunun 678.maddesi uyarınca, yetkisiz temsilcinin, düzenlediği bonodan dolayı şahsen sorumlu olacağı gözetilerek, mahkemece bononun tanzim tarihi 02.08.2013 tarihi itibariyle şirketin temsil durumunun ilgili kurumlardan araştırılıp tespit edilmek suretiyle oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01/07/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

);