Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Şirket ortaklığından çıkarılma ile çıkarılma payı ve kar payı ödenmesine ilişkin karar kesinleşmeden takibe konu edilmesi mümkün değildir.

12. Hukuk Dairesi         2019/10942 E.  ,  2020/5968 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlular aleyhine başlatılan ilamlı icra takibinde; borçluların icra mahkemesine başvurusunda; sair şikayetleri ile birlikte takip dayanağı olan ilamın ticari şirket ortaklığından çıkarılma, çıkma payı ve kar payına hükmedilmesine ilişkin olduğunu, bu nevi ilamların kesinleşmeden icra takibine konulamayacağını ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesini talep ettiği, mahkemece; takibe konu ilamın infazı için kesinleşmesine gerek bulunmadığı gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, borçlular tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, bölge adliye mahkemesince, ilamın kesinleşmeden infazı mümkün ilamlardan olduğu, TTK’nun 642/1. maddesi gereği ilam kesinleşmeden ayrılma akçesinin muaccel hale gelmeyeceği itirazının dar yetkili icra mahkemesince incelenemeyeceği gerekçesi ile şikayetin reddi gerektiğinden bahisle istinaf talebinin reddine, ilk derece mahkemesi gerekçesi düzeltilerek mahkeme kararının kaldırılmasına, şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 367/1. maddesi gereğince, temyiz kararın icrasını durdurmaz. Yani kural olarak kararın kesinleşmemiş olması, kararın yerine getirilmesini önlemez. Ancak, bazı istisnai durumlarda ilam kesinleşmedikçe icraya konulamaz.
Aynı maddenin 2. fıkrası gereğince kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe infaz edilemez.
Somut olayda, takip dayanağı … Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi’nin 17/12/2018 tarih ve 2017/216 esas, 2018/1382 karar sayılı ilamında, “…2-Asıl davada;…b-Davacı …’ün davalı …Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti. ortaklığından çıkarılmasına, c-Çıkma bedeli olarak 2.227.331,65 TL çıkma payının davalı …Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti’den tahsili ile davacı …’e verilmesine, ç-Ayrıca 252.426,02 TL kar payının davalı …Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti’den tahsili ile davacı …’e verilmesine,… 3-Birleştirilen davada;…b-Davacı …’ün davalı …Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti ortaklığından çıkarılmasına, c-Çıkma bedeli olarak 1.782.618,36 TL çıkma payanın davalı …Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti’nden tahsili ile davacı …’e verilmesine, ç-Ayrıca 208.140,52 TL
kar payının davalı …Uluslararası Nakliyat Tic. Ltd. Şti’nden tahsili ile davacı …’e verilmesine, …” şeklinde hüküm kurulduğu, takip tarihi olan 23/01/2019 tarihi itibariyle dayanak ilamın kesinleşmemiş olduğu görülmektedir.
Takip talebi ve buna uygun olarak düzenlenen icra emrinin incelenmesinde, borçluların limited şirket olduğu, takip dayanağı ilamda şirket ortaklığından çıkarılma ile çıkarılma payı ve kar payı ödenmesine karar verildiği,ilamın kişiler hukukuna ilişkin, kayıt ve sicillerde değişiklik yaratan ilam niteliğinde olduğu anlaşılmakla kesinleşmeden takibe konu edilmesi mümkün değildir.
O halde, yukarıda açıklanan gerekçeyle şikayetin kabulü ile takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bölge adliye mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddesi uyarınca, … Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesi’nin 27/05/2019 tarih, 2019/1298 E. – 2019/936 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 30/06/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

);