Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Süresinde dosyaya girmek koşuluyla posta ile gönderilen itiraz dilekçesi geçerlidir.

12. Hukuk Dairesi         2006/2877 E.  ,  2006/6099 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Bartın İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 28/12/2005
NUMARASI : 2005/101-135

 
 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
 Borçlu ..tarafından posta ile gönderilen itiraz dilekçesinin 16.8.2005 tarihinde icra dosyasına konulduğu, icra müdür yardımcısının havalesi ile anlaşılmıştır. Dilekçe altındaki imza ilgilisi tarafından inkar edilmediğine göre süresinde dosyaya girmek koşuluyla posta ile gönderilen itiraz dilekçesi geçerli olup, İİK’nun 66. maddesi gereğince takibi durdurur. İcra müdürünün yukarıdaki kurala aykırı olarak verdiği ve itirazın geçersiz olduğundan bahisle takibin devamı yönündeki 25.8.2005 tarihli kararı yasaya aykırı olup, İİK’nun 16/2. maddesi gereğince bir hakkın yerine getirilmemesi niteliğindeki bu işleme karşı borçlunun süresiz şikayet hakkı vardır.
 Bu durumda mahkemece yasaya uygun olarak şikayet kabul edildikten sonra itiraz nedeniyle takibin durmasına karar verilmesi yerine, takibin iptali isabetsiz ise de anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından karar düzeltilerek onanmalıdır.
 SONUÇ  : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile Bartın İcra Mahkemesinin 28.12.2005 tarih ve 2005/101-135 sayılı kararının hüküm fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan (takibin iptaline) sözcüğünün karar metninden çıkartılmasına (itirazın geçerli olması nedeniyle takibin durdurulmasına) sözcüklerinin yazılmasına kararın düzeltilmiş bu şekli ile İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANAMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, 24.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);