Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Takip dayanağı bonoda tahrifat yapıldığının saptanması halinde, senedin tahrifattan önceki miktar için geçerli sayılması gereklidir.

12. Hukuk Dairesi         2015/23387 E.  ,  2016/193 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : . İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından, borçlular aleyhine, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile icra takibine başlandığı, ödeme emrinin tebliği üzerine borçluların İİK’nun 168/4. maddesindeki yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine başvurarak, takibe konu senedin esasında 65.000 TL için düzenlendiğini, ancak senet miktarını gösteren rakam ve yazı kısımlarında tahrifat yapılarak senedin 165.000 TL haline dönüştürüldüğünü ileri sürdükleri, mahkemece istemin kabulü ile borçlular hakkında başlatılan icra takibinin durmasına ve asıl alacağın tamamı (165.000 TL) üzerinden itiraz eden borçlular lehine %20 oranında tazminata hükmedildiği görümektedir.
Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine dayanak yapılan senette tahrifat olduğu iddiası, İİK’nun 169. maddesi uyarınca borca itiraz niteliğinde olup, itirazın, aynı Kanunun 168/5. maddesi uyarınca ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren yasal beş günlük süre içinde icra mahkemesine yapılması gerekir.
Somut olayda, Adli Tıp Kurumu’nun 07.07.2014 tarihli raporunda; takip dayanağı senedin rakamla gösterilen bedel kısmının, 65.000 TL iken, başına “1” rakamı sonradan eklenmek suretiyle mevcut 165.000 TL haline getirildiği bildirilmiş olup, bu durumda, değişikliğin yanında bir imzanın (parafın) olmadığı da gözetildiğinde, senedin rakamla yazılan bedel bölümünde tahrifat yapıldığı anlaşılmaktadır.
6102 Sayılı TTK.nun 778/2-c maddesi göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanması gereken aynı Kanunun 676/1. maddesi hükmüne göre, poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de, iki bedel arasında fark bulunursa, yazı ile gösterilen bedel üstün tutulur. Ancak bu kural, senette tahrifat olmaması koşulu ile uygulanacaktır. Takip dayanağı bonoda tahrifat yapıldığının saptanması halinde, senedin tahrifattan önceki miktar için geçerli sayılması gereklidir (HGK’nun 14.05.2003 tarih ve 2003/12-347 E., 2003/345 K. sayılı kararı).
Mahkemece, bononun 65.000 TL bedelli olmasına rağmen tahrifat yapılarak 165.000 TL’ye dönüştürüldüğü kabul edildiğine göre, İİK’nun 169/a-5. maddesi gereğince borçlunun borca itirazının kısmen kabulü ile 65.000 TL ve fer’ilerini aşan kısım yönünden takibin durdurulmasına karar verilmesi ve durdurulan kısımdaki asıl alacak miktarı nazara alınarak tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile takibin tümden durdurulması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);