Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Takip dayanağı senet açıkça bir sözleşmedeki edim için verilmiş ise kambiyo senetlere özgü takip yolu ile icra edilemez.

12. Hukuk Dairesi         2008/4657 E.  ,  2008/6184 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Yerköy İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 30/05/2007
NUMARASI : 2006/113-2007/54

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu hakkında kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmış, borçlu vekili tarafından yasal sürede icra mahkemesine başvurularak takip dayanağı senedin taraflar arasında yapılan oto ön satış sözleşmesi gereği, aracın kati noter satışı verildiğinde ödeneceğini, şarta bağlı olduğu belirtilerek takibin iptaline karar verilesi talep edilmiştir.
Dosyaya sunulan 06.05.2006 tarihli oto ön satış sözleşmesinin taraflar arasında düzenlendiği ve alacaklı tarafın belge altındaki imzaya karşı çıkmadığı görülmektedir. Alacaklı 29.11.2006 tarihli duruşmada; borçlunun aracı başkalarına sattığı için takip yaptığını, eğer takip masrafları ödenirse takipten vazgeçeceğini ve senedi iptal edeceğini belirterek senedin sözleşme ile irtibatını açıkça kabul etmiştir.
Taraflar arasında düzenlenen 06.05.2006 tarihli sözleşmenin incelenmesinde; karşılıklı edimleri içerdiği anlaşılmaktadır. Takip dayanağı bononun bu sözleşme gereğince verildiği alacaklının kabul beyanı ile sabit olduğuna göre senedin TTK’nun 688/2.maddesinde öngörülen kayıtsız ve şartsız bir bedeli ödemek vaadini taşımadığından alacağın tahsili yargılamayı gerektirir. O halde, mahkemece İİK’nun 170/a maddesi uyarınca takibin iptaline karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir.
SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 27.03.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);