Yargıtay Kararı

Talep olunduğu gibi yalnızca taşınmazın teslimine karar verilmesi gerekirken talep edilmeyen bir husus hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

Talep olunduğu gibi yalnızca taşınmazın teslimine karar verilmesi gerekirken talep edilmeyen bir husus hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.

3. Hukuk Dairesi         2021/3610 E.  ,  2021/5733 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki satım konusu taşınmazın teslimi müdahalenin meni davasının davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, … ada 1 parsel numaralı taşınmazda bulunan … Projesinden B2 blok 102 numaralı bağımsız bölümün 15/06/2012 tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi ve Borçlanma Sözleşmesi ile davalıya satıldığını, davalının 22.08.2012 tarihinden sonra taksit ödemelerini, emlak vergisi sigorta primi ve borçlarını ödemeyi kestiğini, 17.05.2013 tarihinde ihtar gönderilerek vadesi geçen 29.677,80 TL’nin 1 hafta içinde yatırılmazsa sözleşmenin feshedileceğini bildirdiklerini, buna rağmen ödeme yapılmayınca 13/11/2013 tarihli ihtarla sözleşmenin feshedildiğini bildirip taşınmazın teslimini talep ettiklerini ancak taşınmazın bu güne kadar teslim edilmediğini ileri sürerek davalının taşınmaza vaki müdahalesinin meni ile taşınmazdan tahliyesine ve boş olarak kendilerine teslimine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, cevap dilekçesi vermemiş, yargılamada davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece davanın kabulüne dava konusu taşınmazla ilgili ödenen 21.142 TL’nin davalıya iadesi koşuluyla müdahalenin menine taşınmazın davacıya teslimine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, temerrüt nedeniyle feshedilen sözleşme dolayısıyla verilenin iadesine ilişkindir.
6100 sayılı HMK’nın 26.maddesinde taleple bağlılık ilkesi düzenlenmiştir. Buna göre hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Duruma göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.
Aynı Kanunun 297 maddesinde, hükümde, tarafların iddia ve savunmalarının özeti, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususlar, çekişmeli vakıalar hakkında toplanan deliller, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesi, sabit görülen vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebeplerinin yer alacağı, belirtildikten sonra, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında; açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre; hükümlerin çelişkiden uzak ve infaza elverişli olması, gerçeğe ve hukuka uygun bir karar verilmesi gerektiği gibi, şarta bağlı biçimde karar tesis edilmesi de mümkün değildir.
Somut olayda Mahkemece “…dava konusu taşınmazla ilgili ödenen 21.142 TL’nin davalıya iadesi koşuluyla müdahalenin menine.. taşınmazın davacı yana teslimine… “karar verilerek, taşınmazın teslimi ödenen paranın iadesi koşuluna bağlanmış olmakla şarta bağlı hüküm kurulmuştur. Bununla birlikte paranın iadesi yönünde tarafların bir talebi de bulunmamakta olup, mahkemece talepten fazlasına hükmedilmesi de hatalı olmuştur.
Mahkemece, talep olunduğu gibi yalnızca taşınmazın davacıya teslimine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde şartı bağlı ve talep edilmeyen bir husus hakkında karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunun hükmün BOZULMASINA, ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK’nın 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

);