Yargıtay Kararı

Tarladan yemek için izinsiz olarak karpuz alınması hırsızlık suçunu oluşturur.

Tarladan yemek için izinsiz olarak karpuz alınması hırsızlık suçunu oluşturur.

2. Ceza Dairesi         2016/11051 E.  ,  2018/15571 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Hırsızlık
HÜKÜM : Mahkumiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-Sanıkların müştekilere ait tarladan karpuz çalmaları şeklindeki olayda; karpuzlardan birkaçının kırılmış olması sebebiyle mağdurun tasarruf olanağının kaybolması nedeniyle eylemin tamamlandığı gözetilmeden teşebbüs aşamasında kaldığı belirtilerek 5237 sayılı TCK’nın 35. maddesi uygulanmak suretiyle eksik ceza tayini,
2-5237 sayılı TCK’nın 145. maddesindeki “malın değerinin azlığı” kavramının düşük değerlerin esas alınması suretiyle, yasal ve yeterli gerekçeleri de açıklanmak koşuluyla uygulanabileceği dikkate alınarak, sanıkların tartı ve değer tespit tutanağına göre 86,59 TL değerindeki karpuzları çalması karşısında, sanıklar hakkında 5237 sayılı TCK’nin 145. maddesinin uygulanması gerekip gerekmediği tartışılmadan yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı hükümlerin istem gibi BOZULMASINA, bozma sonrası kurulacak hükümde CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine 13/12/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);