Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Taşınır ihalesinde ödeme emri, 22 örnek davet kağıdı, hapis hakkı defter tanzim tutanağının tek bir tebligatla tebliğ edilmiş olması, ihalenin feshi nedenlerinden değildir.

12. Hukuk Dairesi         2015/14483 E.  ,  2015/18813 K.

  • TAŞINIR İHALESİNİN FESHİ
  • ARAÇ İHALESİNİN FESHİ
  • İHALENİN SATIŞ MASRAFLARININ, MUHAMMEN BEDELİN YARISI VE SATIŞ MASRAFLARI TUTARINI AŞMAMASI
  • İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 129
  • İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 134
  • BORÇLAR KANUNU(MÜLGA) (818) Madde 226

“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlunun taşınır ihalesinin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; satış bedelinin muhammen bedelin %50 si ile motorlu taşıtlar vergisi ve satış masrafları toplamını karşılamadığı ve ödeme emri, 22 örnek davet kağıdı, hapis hakkı defter tanzim tutanağının tek bir tebligatla tebliğ edildiği gerekçesi ile ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmıştır.
İİK’nun 134.maddesinde ihalenin fesih nedenleri açıkça gösterilmemiştir. Anılan maddede; “ihalenin BK.226.maddesinde yazılı”, “satış ilanının tebliğ edilmemiş olması”, “satılan malın esaslı niteliklerindeki hata” ve “ihaledeki fesat” nedenleriyle ihalenin feshedileceğine değinilmiştir.
İhalenin fesih nedenleri, gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay uygulamasında;
1) İhaleye fesat karıştırılmış olması,
2) Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,
3) İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,
4)Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması, şeklinde sıralanabilir.
Buna göre, ödeme emri, 22 örnek davet kağıdı, hapis hakkı defter tanzim tutanağının tek bir tebligatla tebliğ edilmiş olması yukarıda belirtilen ihalenin feshi nedenlerinden değildir.
Öte yandan satış kararı tarihi itibariyle uygulanması gereken İİK’nun 129. maddesinde; arttırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerektiğine ilişkin düzenleme yer almaktadır. Maddede yer alan “rüçhanlı alacak” sözcüğü, o taşınırla temin edilen alacaklar olup, bu da rehin alacağıdır. Motorlu taşıtlar vergisi ise, satışı yapılan taşınır mal ile temin edilmiş bir alacak olmayıp, rüçhanlı olup olmadığı hususu derece kararının düzenlenmesinde dikkate alınacaktır. Dolayısıyla taşınırın satış bedelinin, motorlu taşıtlar vergisi alacağını karşılaması gerekmez.
O halde mahkemece, İİK’nun 129. maddesine göre satış masraflarının, Yargıtay denetimine imkan verecek şekilde tespit edilmesi ile ihale bedelinin, muhammen bedelin %50’sine satış masraflarının ilave edilmesi ile oluşan miktarı karşılayıp karşılamadığı belirlendikten sonra, karşılamıyor ise bu nedenle ihalenin feshine, karşıladığının anlaşılması halinde ise, borçlunun sair şikayetlerinin incelenmesi ile oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ihalenin feshi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);