Yargıtay Kararı

Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemine ilişkin şikayet sonucunda maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemine ilişkin şikayet sonucunda maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

8. Hukuk Dairesi         2016/16473 E.  ,  2019/11807 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olmadığına kararı verilmiş olup hükmün davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Davacı üçüncü kişi vekili, davalı alacaklı tarafından … 20. İcra Müdürlüğünün 2015/22273 sayılı dosyası ile vekil edenine ait taşınmaz üzerine haciz konulduğunu, konulan haczin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı alacaklı vekili, tarafların anlaşması nedeni ile davanın konusuz kaldığını beyan etmiştir.
Makemece, taşınmaz üzerindeki haczin kalkması nedeniyle davanın konusuz kaldığı gerekçesi ile karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, davalı alacaklı aleyhine 12.350 TL nispi vekalet ücreti ile yargılama giderine karar verilmiştir. Hüküm, davalı alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK’nin 96 ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır. Taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemi icra memurunun işlemine yönelik şikayet mahiyetinde olduğundan, şikayet koşulları doğrultusunda çözümlenmesi gerekir (HGK’nun 24.09.1997 tarihli ve 1997/15-461 E. 1997/729 K.; HGK’nun 13.06.2001 tarihli ve 2001/12-461 E. 2001/516 K.; HGK’nun 31.03.2004 tarihli ve 2004/12-198 E. 2004/183 K.).
HMK’nun 33. maddesi gereğince, bir davada ileri sürülen olgulara dayalı olarak uyuşmazlığı nitelemek ve yasa maddelerini doğru olarak uygulamak hakimin görevidir. Yani hukuki tavsif hakime aittir.
Somut olayda; başvuru, taşınmaz üzerine konulan haczin kaldırılması istemine ilişkin olup, şikayet mahiyetindedir. O halde, Mahkemece maktu vekalet ücreti takdiri gerekirken nispi vekalet ücretine hükmedilmesi hatalı olmuştur.

Ne var ki yapılan yanlışlığın düzeltilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden, 6100 sayılı HMK’nin ek geçici 3. maddesi yollaması ile 1086 sayılı HUMK’un 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne ve kararın hüküm fıkrasının 4. bendindeki “…12.350,00 TL vekalet ücretinin… ” ibaresinin çıkartılarak ” … 600,00 TL maktu vekalet ücretinin” ibaresinin eklenmesine ve hükmün düzeltilen bu şekli ile ONANMASINA, taraflarca İİK’nin 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde iadesine 26.12.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);