Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Tebligat Kanun’un 7/a maddesinde elektronik yolla tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

16. Hukuk Dairesi         2021/433 E.  ,  2021/4094 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın onanmasına ilişkin yukarıda belirtilen ilamın karar düzeltme yolu ile incelenmesi … tarafından süresinde istenilmekle; inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
Dairemizin 19.11.2019 günlü ve 2016/13670 Esas, 2019/7490 Karar sayılı onama ilamı, karar düzeltme isteminde bulunan davacı vekili Av. … ’ya 12.12.2019 tarihinde elektronik tebligat yoluyla tebliğ edilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Kanun’un 7/a maddesinde elektronik yolla tebligatın, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Geçici 3. maddesi hükmüne göre 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin hükümleri yürürlükte olup, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 440/1. maddesi uyarınca karar düzeltme süresi 15 gündür. Bu durum karşısında, Dairemizin onama kararının tebliğ edilmiş sayıldığı 17.12.2019 tarihi ile davacı vekilinin karar düzeltme isteminde bulunduğu 03.01.2020 (vekilin dilekçeyi UYAP ortamında mahkemesine gönderme tarihi) tarihi arasında 15 günlük karar düzeltme süresinin geçtiği anlaşılmakla; davacı vekilinin karar düzeltme isteminin süre yönünden REDDİNE, peşin yatırılan karar düzeltme harcının istek halinde ilgilisine iadesine, 28.04.2021 gününde oybirliği ile karar verildi.

);