Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Tek taraflı ihbarla kira sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde yeniden kiraya verme süresi içindeki ait bedelinden de eski kiracı sorumlu olur.

6. Hukuk Dairesi         2015/2486 E.  ,  2015/11471 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ : İzmir 10. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 23/09/2014
NUMARASI : 2013/929-2014/850

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali davasına dair karar, davacılar ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili ve davalı vekili tarafından ayrı ayrı temyiz edilmiş, 26/12/2014 tarihli ek karar ile hükmün davacılar vekiline 13/10/2014 tarihinde tebliğ edildiği, davacılar vekilinin yasal süre geçtikten sonra 24/11/2014 tarihinde kararı temyiz ettiği, başvurunun süresinde olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddine karar verilmesi üzerine davacılar vekili tarafından temyiz isteminin reddine ilişkin ek karar süresi içinde temyiz edilmiştir.
Davacılar vekilinin temyiz istemi mahkemece süre yönünden reddedilmiş ise de davalı vekilinin temyiz dilekçesinin 17/11/2014 tarihinde davacılar vekiline tebliği üzerine davacılar vekilince katılma yoluyla 24/11/2014 tarihinde temyiz edilmiştir. Bu durumda davacıların katılma yoluyla temyiz isteminin süresinde olduğu anlaşılmakla, mahkemenin 26/12/2014 tarihli temyiz isteminin reddine ilişkin ek kararının kaldırılmasına karar verilerek tarafların esasa ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesine geçildi.
1-Dosya kapsamına, toplanan delillere, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verilmiş olmasına ve takdirde de bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı kiracının tüm, davacı kiraya verenlerin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Davacıların aidat alacağına ilişkin temyiz itirazlarına gelince;
Taraflar arasında 15/08/2009 başlangıç tarihli, 1 yıl süreli kira sözleşmesi hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kira sözleşmesinin özel şartlar 1. maddesinde kiralanan yerin apartman giderlerinin kiracıya ait olduğu belirlenmiş, 12. maddesinde ise kiracıya, üç ay önceden tek taraflı feshi ihbarla kira sözleşmesini sona erdirme hakkı tanınmıştır. Davacı, takibe konu aidat bedeli alacağının 2012 yılı Mart, Nisan, Mayıs ayları aidat bedeli farkları ile Haziran, Temmuz ile 15 günlük Ağustos ayı aidat bedelleri olduğunu açıklamıştır. Kira sözleşmesinin 12 maddesi hükmü ile tarafların yeniden kiraya verme süresini üç ay ile sınırlandırdığının kabulü gerekir. Bu durumda tahliye tarihinden itibaren üç aylık makul süre içerisinde davalı kiracı aidat bedelinden de sorumludur. Kiralananın teslim tarihinin 05/06/2012 olarak kabulünde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Mahkemece, Haziran ve Temmuz 2012 ayları aidat bedeli 400 TL hüküm altına alınmış ise de üç aylık makul süre içerisinde kalan 15 günlük Ağustos ayı aidat bedelinin davalı kiracıdan tahsiline karar verilmemesi doğru değilidir.
Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.
SONUÇ:Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacıların temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 24/12/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);