Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Temyiz yoluna başvurulduktan sonra tarafın davadan feragat ettiği anlaşıldığından, davadan feragat hakkında ilk derece mahkemesince ek karar verilmek üzere dosyanın temyiz incelemesi yapmaksızın iade edilmesi gerekir.

12. Hukuk Dairesi         2020/4384 E.  ,  2021/3190 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkikinin davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
… 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 29/11/2019 tarih ve 2019/1278 E. 2019/1398 K. sayılı kararına karşı davacı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulduğu, … Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi’nin 11/02/2020 tarih ve 2020/41 E. 2020/317 K. sayılı istinaf başvurusunun 6100 sayılı HMK’nun 353/1-b-1. maddesi uyarınca esastan reddi kararına karşı davacı vekili tarafından temyiz yoluna başvurulduktan sonra, aynı vekilin 22/02/2021 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiği anlaşıldığından, davadan feragat hakkında ilk derece mahkemesince ek karar verilmek üzere dosyanın temyiz incelemesi yapmaksızın iade edilmesi gerekmiştir.
SONUÇ : Davacı vekilinin davadan feragatı hakkında ilk derece mahkemesince ek karar verilmek üzere 6100 sayılı HMK’nun 310/3. maddesi uyarınca dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 18/03/2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);