Yargıtay Kararı

Tıbben her bir saatte kişinin kanındaki alkol oranının 0.15 promil düzeyinde azalır.

Tıbben her bir saatte kişinin kanındaki alkol oranının 0.15 promil düzeyinde azalır.

19. Ceza Dairesi         2020/895 E.  ,  2020/2079 K.

“İçtihat Metni”

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık eyleminden dolayı kabahatli … hakkında 1.002,00 Türk lirası idarî para cezası uygulanmasına dair Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin 09/03/2019 tarihli ve MA- 37840011 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile kabahatlinin sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınmasına dair aynı tarihli ve 014610 sayılı sürücü belgesi geri alma tutanağına karşı yapılan başvurunun reddine dair Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16/04/2019 tarihli ve 2019/1581 değişik iş sayılı kararına yönelik kabahatli vekili tarafından yapılan itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına ilişkin Gaziantep 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/04/2019 tarihli ve 2019/1742 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 11/12/2019 gün ve 7421 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekinde bulunan dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 18/12/2019 gün ve KYB-2019/128581 sayılı ihbarnamesi ile Dairemize gönderilmekle okundu.
Anılan ihbarnamede;
Dosya kapsamına göre, yapılan alkol ölçümü sonucunda muterizin 09/03/2019 tarihinde saat 20:08 itibari ile 0.62 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, ancak muterizin itirazına dayanak olarak ibraz edilen Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen aynı tarihli ve saat 21:59’da tanzim edilen raporda ise kanda alkol oranının 0 olarak tespit edildiğinin bildirildiği, her iki ölçüm arasında 1 saat 51 dakika kadar fark bulunduğu ve tıbben her bir saatte kişinin kanındaki alkol oranının 0.15 promil düzeyinde azalma göstereceği nazara alındığında, kabahatlinin trafik çevirmesi yapıldığı an itibari ile kabahati oluşturacak düzeyde alkollü olmadığı açıkça anlaşıldığı gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde,
Kabule göre de, benzer bir duruma ilişkin Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 14/05/2015 tarihli ve 2015/2539 Esas, 2015/1525 Karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, kabahatli tarafından idarî para cezasına yönelik başvuruda bulunulduğu ancak aynı fiil kapsamında kabahatli hakkında sürücü belgesinin geri alınması tutanağının bulunması karşısında mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen kararın itiraza tâbi olduğu cihetle itiraz hakkında bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde 5721 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmeyen bir hüküm biçimi olan karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla, gereği görüşülüp düşünüldü;
I-Kanun yararına bozmaya konu ihbarnamenin ”Kabule göre de, benzer bir duruma ilişkin Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 14/05/2015 tarihli ve 2015/2539 Esas, 2015/1525 Karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, kabahatli tarafından idarî para cezasına yönelik başvuruda bulunulduğu ancak aynı fiil kapsamında kabahatli hakkında sürücü belgesinin geri alınması tutanağının bulunması karşısında mahkemece yapılan yargılama sonucunda verilen kararın itiraza tâbi olduğu cihetle itiraz hakkında bir karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı şekilde 5721 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenmeyen bir hüküm biçimi olan karar verilmesine yer olmadığı şeklinde karar verilmesinde isabet görülmediği”ne dair talebi yönünde yapılan incelemede;
Muteriz hakkında Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin 09/03/2019 tarihli ve MA- 37840011 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile 1.002,00 Türk lirası idarî para cezası uygulanmış ve yine aynı tarihli ve 014610 sayılı sürücü belgesi geri alma tutanağı ile muterizin sürücü belgesinin 6 ay süre ile geri alınmasına karar verilmiş ise de; muteriz vekili, 15/03/2019 tarihli dilekçesi ile sadece 09/03/2019 tarihli ve MA- 37840011 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 1.002,00 Türk lirası idarî para cezasının iptalini talep etmiş olmasına karşın, başvuruyu inceleyen Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16/04/2019 tarihli ve 2019/1581 değişik iş sayılı kararı ile hem idari para cezası hakkında hem de iptaline dair herhangi bir talep olmamasına rağmen sürücü belgesinin geri alınması kararı hakkında inceleme yapılmak suretiyle her iki talep hakkında da başvurunun reddine kararı verildiği görülmekle, Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16/04/2019 tarihli ve 2019/1581 değişik iş sayılı kararının 09/03/2019 tarihli ve 014610 sayılı sürücü belgesi geri alma tutanağı hakkında verilen red kararı bakımında hukuki değerden yoksun olduğu, başvuruya konu idari para cezasının da miktarı itibarı ile 5326 sayılı Kanun’un 28/10. maddesinde anılan sınırın altında kalmış olması nedeniyle, Gaziantep 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin 18/04/2019 tarihli ve 2019/1742 değişik iş sayılı kararı hukuka uygun olduğundan, anılan talebin REDDİNE,
II-Kanun yararına bozmaya konu ihbarnamenin ”Dosya kapsamına göre, yapılan alkol ölçümü sonucunda muterizin 09/03/2019 tarihinde saat 20:08 itibari ile 0.62 promil alkollü olduğunun tespit edildiği, ancak muterizin itirazına dayanak olarak ibraz edilen Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen aynı tarihli ve saat 21:59’da tanzim edilen raporda ise kanda alkol oranının 0 olarak tespit edildiğinin bildirildiği, her iki ölçüm arasında 1 saat 51 dakika kadar fark bulunduğu ve tıbben her bir saatte kişinin kanındaki alkol oranının 0.15 promil düzeyinde azalma göstereceği nazara alındığında, kabahatlinin trafik çevirmesi yapıldığı an itibari ile kabahati oluşturacak düzeyde alkollü olmadığı açıkça anlaşıldığı gözetilmeden itirazın kabulü yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği ”ne dair talebi yönünde yapılan incelemede;
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden; Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Düzenleme ve Denetleme Büro Amirliğinin 09/03/2019 tarihli ve MA- 37840011 sayılı trafik idarî para cezası karar tutanağı ile uygulanan 1.002,00 Türk lirası idarî para cezası hakkında kesin nitelikte karar veren Gaziantep 6. Sulh Ceza Hâkimliğinin 16/04/2019 tarihli ve 2019/1581 değişik iş sayılı kararının CMK’nin 309/4-d maddesi uyarınca KANUN YARARINA BOZULMASINA, kabahatli hakkında uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına, 26/02/2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);