Yargıtay Kararı

Ticari defterler İİK'nun 68/1. maddesi kapsamında sayılan belgelerden değildir.

Ticari defterler İİK’nun 68/1. maddesi kapsamında sayılan belgelerden değildir.

12. Hukuk Dairesi         2014/6179 E.  ,  2014/8363 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Gazipaşa İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 29/11/2013
NUMARASI : 2013/5-2013/112

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi başlatılmış, borçlunun süresinde itirazı üzerine icra takibi durdurulmuş, alacaklı tarafından itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurulmuştur.
Borçlu tarafından icra takibine dayanak üç adet faturadan bir adet faturaya, diğer iki fatura toplamının da 5.000,00 TL’lık kısmının ödendiği belirtilerek toplam alacağın 7.767,60 TL’lık kısmına itiraz edilmiştir.
İİK’nun itirazın kesin olarak kaldırılmasını düzenleyen 68. maddesi uyarınca, talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Borçlu itirazını varit gösterecek hiçbir belge ibraz edemezse icra mahkemesi itirazın kaldırılmasına karar verir. İtiraz birinci fıkrada gösterilen senet veya makbuz yahut belgeye müstenit ise itirazın kaldırılması talebi reddolunur.
O halde mahkemece, borçlunun icra müdürlüğüne itiraz etmiş olduğu alacağın 7.767,60 TL’lık kısmıyla ilgili olarak takibin İİK’nun 68/1. maddesinde sayılan belgelerden birisine dayanıp dayanmadığı, borçlunun 5.000,00 TL’lık ödeme iddiasının İİK’nun 68/1. maddesindeki belgelerden birisiyle ispat edilip-edilemediği belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, İİK’nun 68/1. maddesi kapsamında belge sayılmayan ticari defterler üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24/03/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);