Yargıtay Kararı

Tüketici Kredileri 6502 Sayılı Kanuna Göre Karar Örneği

Tüketici Kredileri 6502 Sayılı Kanuna Göre Karar Örneği

(Tüketici Kredileri 6502 Sayılı Kanuna Göre Karar Örneği)

 

T.C.

………. TÜKETİCİ İL/ İLÇE HAKEM HEYETİ

BAŞKANLIĞI KARARIDIR

 

KARAR NUMARASI: ……………                                                 KARAR TARİHİ: ../../….

 

 

Şikayet Eden      : ……………….. (T.C. NO:………..)

Adresi                 : ………………………..

Vekili                  : AV. ……………………

Vekil Adresi       : ………………………..

Şikayet Edilen    : ……………….. (V.N. : ………….)

Adresi                 : ………………………..

Şikayet Konusu : TÜKETİCİ KREDİSİ/KREDİ KULLANIRKEN DOSYA MASRAFI VB. İSİMLER ALTINDA EKSTRA MASRAF ALINMASI

Şikayet Tarihi    : ../../….

Raportör             : ………

 

Olayın Özeti

Tüketici, adı geçen bankadan kullanmış olduğu konut kredisinden haksız yere 24/10/2014 tarihinde komisyon ve masraf adı altında 2.450,00 TL ücret alındığını, alınan bu ücretin avans faizi ile birlikte tarafına iadesini talep etmektedir.

 

Savunma Özeti

Şikâyet konusu hakkında bankadan savunma istenilmiş olup, bankanın ../../…. tarihli savunma yazısında özetle; tüketicinin kullandığı krediden alınan masrafların yasal mevzuata ve sözleşmelere uygun olduğu açıklanarak haksız ve hukuka aykırı tüketici dilekçesinin reddi yönünde karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

İnceleme ve Gerekçe

Tüketicinin sözleşme imzalayarak kullanmış olduğu konut kredisinden 24/10/2014 tarihinde alınan masrafların 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında çıkarılan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmeliğin Haksız Şart başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında “Bir sözleşme şartının önceden hazırlanması ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketicinin sözleşmenin içeriğine etki edememesi durumunda, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.…” aynı Yönetmeliğin 5.  maddesinin son fıkrası hükmü gereği düzenlenen EK-1 Haksız Sözleşme Şartları başlıklı ekinin 1. fıkrasının ğ. bendinde “Tüketicinin, sözleşmenin kurulmasından önce fiilen bilgi sahibi olamayacağı sözleşme şartlarını, geri dönülemez bir şekilde kabul ettiğini öngören şartlar” haksız şarttır hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve şikayet edilen banka tarafından üçüncü kişilere ödenmiş herhangi bir fatura Başkanlığımıza ibraz edilmediğinden tüketici talebinin kabulüne karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa olunmaktadır.

 

Hüküm

Dosyanın incelenmesi sonucunda tüketici talebinin kabulüne, şikâyet edilen banka tarafından komisyon ve masraf bedeli adı altında tüketiciden haksız olarak tahsil edildiği belgelendirilen 2.450,00 TL’nin başvuru tarihi olan ../../….’dan itibaren işletilecek avans faizi ile birlikte tüketiciye iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

(6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’ inci maddesinin 1’inci fıkrası ile 27.11.2014 tarihli ve 29188 Sayılı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin 2’nci ve 4’üncü fıkraları gereğince 01.01.2016 tarihinden itibaren yeniden değerleme artış oranına göre 2016 yılı için değeri 2.320,00 TL (ikibinüçyüzyirmi) ile 3.480,00 TL (üçbindörtyüzseksen) arasında bulunan uyuşmazlıklarda hakem heyetinin vereceği karar tarafları bağlar.)

 

Şikayet edilen ………..vergi kimlik numaralı ……………A.Ş.’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70’inci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca 13,50 TL tebligat ücretini bütçeye gelir kaydedilmek üzere, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde şikayet edilenin bağlı bulunduğu ………. Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ödenmesine, ödendiğine ilişkin makbuzun tüketicinin adı soyadı belirtilerek bu süre içinde …….Tüketici İl/İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına ibraz edilmesine, bu tutar ödenmediği takdirde 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takibinin yapılmasına, iş bu kararın 6502 Sayılı Kanunun 70’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği taraflara tebliğine, tebliğ tarihi itibari ile 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

 

 

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

 

BAŞKAN                   ÜYE                         ÜYE                            ÜYE                     ÜYE

);