Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Ayıplı Mal Azami Tamir Süresinin Aşılması Kabul Karar Örneği

Ayıplı Mal Azami Tamir Süresinin Aşılması Kabul Karar Örneği

(Ayıplı Mal Azami Tamir Süresinin Aşılması Kabul Karar Örneği)

 

T.C.

………. TÜKETİCİ İL/ İLÇE HAKEM HEYETİ

BAŞKANLIĞI KARARIDIR

 

KARAR NUMARASI: ……………                                                 KARAR TARİHİ: ../../….

 

 

Şikayet Eden      : ……………….. (T.C. NO:………..)

Adresi                 : ………………………..

Vekili                  : AV. ……………………

Vekil Adresi       : ………………………..

Şikayet Edilen    : ……………….. (V.N. : ………….)

Adresi                 : ………………………..

Şikayet Konusu : GARANTİ BELGESİ/TAMİR SÜRESİNİN 20 İŞ GÜNÜNÜ AŞMASINA RAĞMEN DEĞİŞTİRME VEYA PARA İADESİ YAPILMAMASI

Şikayet Tarihi    : ../../….

Raportör             : ………

 

Olayın Özeti

Tüketici, adı geçen firmadan 12/08/2014 tarihinde 2.544,00 TL bedel ödeyerek satın aldığı ……………… imei numaralı …… model cep telefonunu 04/01/2016 tarihinde ekrandaki problem nedeniyle yetkili servise teslim ettiğini, 04/01/2016 tarihinde yetkili servise teslim edilen cihaz için 27/01/2016 tarihinde yasal 20 iş gününün dolduğunu, 28/01/2016 tarihinde yetkili servisten ‘………………. seri numaralı cihazınız yeni cihaz beklemektedir.’ içerikli mesaj aldığını, yasal onarım süresi dolan cihazın bedel iadesini talep etmektedir.

 

Savunma Özeti

Şikâyet konusu hakkında firmadan savunma istenilmiş olup, firmanın ../../…. tarihli savunma yazısında özetle; şikayete konu olan cihazın yetkili serviste yasal süre aşımı olması nedeniyle üretici firma tarafından değişime alınarak yerine sıfır kutulu yeni bir cihaz ile değişimi yapılması için yeni cihaz sağlandığını, 10/02/2016 tarihinden bu yana yeni cihazın serviste beklediği, tüketicinin bilgilendirilmesine rağmen yeni cihazı teslim almadığı bu nedenlerle talebin reddi talep edilmektedir.

 

İnceleme ve Gerekçe

Dosya üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, tüketicinin 12/08/2014 tarihinde satın aldığı cihazın 04/01/2016 tarihinde yetkili servise verildiği ancak 29/01/2016 başvuru tarihi itibariyle azami tamir süresi olan 20 iş günü içerisinde tamir edilerek tüketiciye teslim edilmediğinden 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Tüketicinin Seçimlik Hakları başlıklı 11. maddesi 4. fıkrasında “Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü…içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak bu kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.” hükmü ve yönetmelik eki listede cep telefonları azami tamir süresi 20 iş günüdür ibaresi gereğince azami tamir süresinin aşıldığı tüketicinin diğer seçimlik haklarından birini kullanabileceğinden tüketici talebinin kabulü yönünde karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa olunmaktadır.

 

Hüküm

Dosyanın incelenmesi sonucunda tüketici talebinin kabulüne, ürün bedeli olan 2.544,00 TL’nin şikâyet edilen firma tarafından tüketiciye iade edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

(6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’ inci maddesinin 1’inci fıkrası ile 27.11.2014 tarihli ve 29188 Sayılı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin 2’nci ve 4’üncü fıkraları gereğince 01.01.2016 tarihinden itibaren yeniden değerleme artış oranına göre 2016 yılı için değeri 2.320,00 TL (ikibinüçyüzyirmi) ile 3.480,00 TL (üçbindörtyüzseksen) arasında bulunan uyuşmazlıklarda hakem heyetinin vereceği karar tarafları bağlar.)

 

Şikayet edilen ………..vergi kimlik numaralı ……………A.Ş.’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70’inci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca 13,50 TL tebligat ücretini bütçeye gelir kaydedilmek üzere, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde şikayet edilenin bağlı bulunduğu ………. Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ödenmesine, ödendiğine ilişkin makbuzun tüketicinin adı soyadı belirtilerek bu süre içinde …….Tüketici İl/İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına ibraz edilmesine, bu tutar ödenmediği takdirde 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takibinin yapılmasına, iş bu kararın 6502 Sayılı Kanunun 70’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği taraflara tebliğine, tebliğ tarihi itibari ile 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

 

 

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

 

BAŞKAN                   ÜYE                         ÜYE                            ÜYE                     ÜYE

);