Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Ayıplı Hizmet Zamanaşımı Karar Örneği

Ayıplı Hizmet Zamanaşımı Karar Örneği

Ayıplı Hizmet Zamanaşımı Karar Örneği)

 

T.C.

………. TÜKETİCİ İL/ İLÇE HAKEM HEYETİ

BAŞKANLIĞI KARARIDIR

 

KARAR NUMARASI: ……………                                                 KARAR TARİHİ: ../../….

 

 

Şikayet Eden      : ……………….. (T.C. NO:………..)

Adresi                 : ………………………..

Vekili                  : AV. ……………………

Vekil Adresi       : ………………………..

Şikayet Edilen    : ……………….. (V.N. : ………….)

Adresi                 : ………………………..

Şikayet Konusu : AYIPLI HİZMET/AYIPLI

Şikayet Tarihi    : ../../….

Raportör             : ………

 

Olayın Özeti

Tüketici, adı geçen Üniversitede 2002-2007 yılları arasında Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde öğrenim gördüğünü, anılan yıllar arasında dönem içinde başarısız olduğu dersler için normal eğitim –öğretin ücreti dışında, yaz okulunda kredi başına ücret ödeyerek ilgili dersleri aldığını. Ödenen bu ücretlerin mükerrer olduğunu ve sebepsiz zenginleşmeye yol açtığını belirterek şikâyet edilen üniversiteden şikâyet tarihi itibarıyla fazlaya ilişkin haklarının saklı kalması kaydıyla şimdilik 2.700,00TL’nin ödenmesini talep etmektedir.

Savunma Özeti

Şikâyet konusu hakkında ilgili Üniversiteden savunma istenilmiş olup, ilgili Üniversite tarafından savunma yazısında özetle, tüketicinin talebinin miktar yönünden Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiği, hizmet alımı tarihi nedeniyle zaman aşımına uğradığı, ayrıca alınan ücretlerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararları doğrultusunda alındığı açıklanarak hukuki dayanaktan yoksun talebin reddi istenilmektedir.

 

İnceleme ve Gerekçe

Dosya üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda, tüketicinin 2002-2007 yılları arasında öğrenim gördüğü anlaşıldığından, mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ayıplı Hizmet başlıklı 4/A maddesi ile 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun zamanaşımı başlıklı 16’ncı maddesi ”Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı hizmetten sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, hizmetin ifası tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir.” hükmü kapsamında değerlendirilerek, tüketicinin talebinin reddine karar verilmesinin uygun olacağı mütalaa olunmaktadır.

 

Hüküm

Dosyanın incelenmesi sonucunda tüketici talebinin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda reddine oy birliği ile karar verildi.

(6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68’ inci maddesinin 1’inci fıkrası ile 27.11.2014 tarihli ve 29188 Sayılı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin 2’nci ve 4’üncü fıkraları gereğince 01.01.2016 tarihinden itibaren yeniden değerleme artış oranına göre 2016 yılı için değeri 2.320,00 TL (ikibinüçyüzyirmi) ile 3.480,00 TL (üçbindörtyüzseksen) arasında bulunan uyuşmazlıklarda hakem heyetinin vereceği karar tarafları bağlar.)

İş bu kararın 6502 Sayılı Kanunun 70inci maddesinin 3üncü fıkrası gereği taraflara tebliğine, tebliğ tarihi itibari ile 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

 

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

BAŞKAN                   ÜYE                         ÜYE                            ÜYE                     ÜYE

);