Tüketici Hakem Heyeti Kararı

Ayıplı Hizmet TOKİ Karar Örneği

Ayıplı Hizmet TOKİ Karar Örneği

(Ayıplı Hizmet Toki Kabul Karar Örneği)

 

T.C.

………. TÜKETİCİ İL/ İLÇE HAKEM HEYETİ

BAŞKANLIĞI KARARIDIR

 

KARAR NUMARASI: ……………                                                 KARAR TARİHİ: ../../….

 

 

Şikayet Eden      : ……………….. (T.C. NO:………..)

Adresi                 : ………………………..

Vekili                  : AV. ……………………

Vekil Adresi       : ………………………..

Şikayet Edilen    : ……………….. (V.N. : ………….)

Adresi                 : ………………………..

Şikayet Konusu : AYIPLI HİZMET/AYIPLI

Şikayet Tarihi    : ../../….

Raportör             : ………

 

Olayın Özeti

Tüketici, T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ile 23.03.2006 tarihinde Burdur Merkez Alt Gelir Grubu Toplu Konut Projesi Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalandığını 23/03/2006 tarihinden itibaren 16 ay içerisinde teslim edilmesi kaydıyla aldığını, 16 ay içerisinde teslim edilmediğini, gecikmeli olarak 21/02/2008 tarihinde teslim edildiğini, geç teslim edildiğinden kira tazminatının da ödenmediğini 23/07/2007 tarihinden 21/02/2008 tarihine kadar 6 ay 28 günlük kira yoksunluğu için ……… 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013-110 talimat sayılı dosyası ile sunulan emsal raporda aylık kira getirisi olan yaklaşık 325,00 TL’nin belirlendiğini, fazlaya ilişkin her türlü talep ve dava hakları saklı kalması kaydıyla geç teslimden kaynaklanan kira kaybı zararına ilişkin alacağın şimdilik 2.250,00 TL’lik kısmının şikayet tarihi itibariyle yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etmektedir.

 

Savunma Özeti

Şikâyet konusu hakkında firmadan savunma istenilmiş olup, ilgili firma savunma yazısında, şikayeti kabul ettiklerini, tüketicinin alacağa yönelik şikayet dışında herhangi bir talebinin olmadığı ve cevap dilekçelerinde davayı kabul ettikleri göz önünde bulundurularak şikayete sebebiyet vermediklerini bu nedenle yargılama gideri ve vekalet ücretine mahkum edilmemeleri gerektiğini, aylık 325,00 TL üzerinden kira tazminatı talebini kabul ettiklerini bildirmektedirler.

 

İnceleme ve Gerekçe

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu ………. Merkez Alt Gelir Grubu Toplu Konut Projesi Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde “Gayrimenkulün Teslim Süresinin” 16 ay olduğu ancak taraflar arasında akdedilen sözleşme tarihinin 23/03/2006 olmasına rağmen konut teslim tutanağında konutun 21/02/2008 tarihinde teslim edildiği ve alınan hizmetin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Ayıplı Hizmet başlıklı 13. maddesi 1. fıkrasında “Ayıplı hizmet, sözleşmede belirlenen süre içinde başlamaması veya taraflarca kararlaştırılmış olan ve objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan hizmettir.” hükmü kapsamında değerlendirilerek ve ……… 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013-110 talimat sayılı dosyası ile sunulun emsal raporda evin kira bedelinin 325,00 TL olduğunun tespit edilmesine istinaden 6 ay 28 günlük kira tutarı olan 2.250,00 TL’nin başvuru tarihi itibariyle değerlendirilerek yasal faizi ile birlikte tüketiciye ödenmesinin uygun olacağı mütalaa olunmaktadır.

 

Hüküm

Dosyanın incelenmesi sonucunda, fazlaya ilişkin hakları saklı kalması kaydıyla tüketici talebinin kabulüne ilgili firma tarafından kira bedeli olan 2.250,00 TL’nin başvuru tarihi olan ../../….’ten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tüketiciye ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

 

(6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68’ inci maddesinin 1’inci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 Sayılı Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6’ncı maddesi 2’nci fıkrası gereğince 01/01/2015 tarihinden itibaren 2015 yılı için  değeri 2.200,00 (ikibinikiyüz) TL. ile  3.300,00  (üçbinüçyüz) TL. arasında bulunan uyuşmazlıklarda hakem heyetinin vereceği karar tarafları bağlar.)

 

Şikayet edilen ………..vergi kimlik numaralı ……………A.Ş.’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 70’inci maddesinin 7’nci fıkrası uyarınca 13,50 TL tebligat ücretini bütçeye gelir kaydedilmek üzere, kararın tebliğinden itibaren bir ay içinde şikayet edilenin bağlı bulunduğu ……….Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne ödenmesine, ödendiğine ilişkin makbuzun tüketicinin adı soyadı belirtilerek bu süre içinde …….Tüketici İl/İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına ibraz edilmesine, bu tutar ödenmediği takdirde 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takibinin yapılmasına, iş bu kararın 6502 Sayılı Kanunun 70’inci maddesinin 3’üncü fıkrası gereği taraflara tebliğine, tebliğ tarihi itibari ile 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

 

 

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

………….                ………….                 ………….                   ………….             ………….

 

BAŞKAN                   ÜYE                         ÜYE                            ÜYE                     ÜYE

);