Yargıtay Kararı

Twitter hesabına başkaları girip hakarette bulunduğu savunmasına ilişkin karar.

Twitter hesabına başkaları girip hakarette bulunduğu savunmasına ilişkin karar.

4. Hukuk Dairesi         2014/2376 E.  ,  2014/17153 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 27/06/2013
NUMARASI : 2012/611-2013/431

Davacı R.. E.. vekili Avukat A. Ö. tarafından, davalı F.. İ.. aleyhine 03/12/2012 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 27/06/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, kişilik haklarına saldırıdan dolayı uğranılan manevi zararın ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, açılan davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, davalının sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden ”@f._ i.” adresli hesabında yazdığı ”aynen çavuşesko gibi bir sonun var, bu milleti çıldırttın silaha sarılma ihtiyacımı duyuyor savaşsa savaş bunumu istiyorsun, bu alarm böyle çalacak… çalan ben değilim bilal milal sümmeye mümeyye… onları izleyin, onların alarmı çalsın. Haysiyetsizler… polisin- itin- mitinin varsa gönder, senin beni ölümle tehdit etmen üzerine geldim… sana fazla zaman ayıramam gereksiz birisin….” gibi sözlerle hakarette ve iftiralarda bulunduğunu, bu durumun kişilik haklarına saldırı oluşturduğunu iddia ederek, uğranılan zararın davalıdan tazminini talep etmiştir.
Davalı, twitter hesabına başkaları tarafından girilerek davacı hakkında kendisinin de katılmadığı sözler yazıldığını, bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu beyanla, davanın reddini savunmuştur.
Yerel mahkemece, dava konusu sözlerin hakaret teşkil ettiğinin kabulüne ancak teknik olarak davalıya ait olduğunun ispatı mümkün olmadığından ve davalı taraf inkar ettiğinden şüphe sebebi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Davaya konu olayda; her ne kadar davalı tarafça söz konusu hesabın başkaları tarafından ele geçirilerek davaya konu sözlerin yazıldığı belirtilmişse de mahkemece bu sözlerin gönderildiği twitter adresinin ve kullanıcısının ilgili internet servis sağlayıcısından da sorularak araştırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir. Belirtilen hesabın kaynağından herhangi bir araştırma yapılmaksızın eksik ve yetersiz inceleme ile davanın reddine dair hüküm kurulması usul ve yasaya uygun olmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 15/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);