Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Üçüncü kişiye 89/1 müzekkeresi gönderilmiş olsa bile, bu müzekkere doğacak alacaklardan yönünden haciz müzekkeresinin sonuçlarını doğurur.

12. Hukuk Dairesi         2015/2728 E.  ,  2015/5969 K.

“İçtihat Metni”

İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi …. icra mahkemesine başvurusunda, …. nin alacaklı olduğu … İcra Müdürlüğü’nün 2013/18158 Esas sayılı takip dosyasından gönderilen haciz yazısının İİK.nun 89. maddesindeki şartları taşımadığını ve bu haciz yazısı ile borçlunun şikayetçi nezdinde henüz doğmamış muhtemel hak ve alacaklarının haczinin istenmesinin usul ve kanunlara aykırı olduğunu ileri sürerek haciz müzekkeresinin iptalini istemiş; mahkemece, şikayetçiye gönderilen haciz ihbarnamesi ile doğacak haklara haciz konulmasının sonuç doğurmayacağı gerekçesiyle şikayetin kabulü ile haciz ihbarnamesindeki doğacak haklarla ilgili kısmın iptaline karar verilmiştir.
Kural olarak, ileride doğacak bir hak için haciz ihbarnamesi gönderilmesi mümkün değildir. İİK’nun 89. maddesi gereğince üçüncü şahsa, borçlunun, nezdinde doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının haczi şeklinde haciz ihbarnamesi çıkarılması halinde, üçüncü şahsın sorumluluğu, haciz müzekkeresinin kendisine ulaştığı tarihteki mevcut (fiili) durumla sınırlıdır.
Borçlunun, üçüncü kişi nezdinde ileride doğması muhtemel alacaklarının haczi ise ancak İİK.nun 78. maddesi kapsamında gönderilecek haciz yazısı ile mümkündür.
Somut olayda, alacaklının 14.01.2014 tarihli talebi üzerine şikayetçi şirkete gönderilen yazı, İİK’nun 78. maddesi kapsamında düzenlenmiş haciz müzekkeresi olup, borçlu şirketin şikayetçi üçüncü kişi nezdinde doğacak alacaklarının bu şekilde haczi mümkündür. Kaldı ki, şikayete konu yazının 89/1 haciz ihbarnamesi olması halinde dahi, üçüncü kişiye, doğacak alacakların haczi yönünden gönderilen haciz ihbarnamesi, haciz müzekkeresinin sonuçlarını doğurur ve bu nedenle 3. kişinin, haciz müzekkeresinin gereğini yerine getirerek daha sonra doğacak paraların icra dosyasına gönderilmesinde yasal bir engel de yoktur.
O halde, mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile şikayetin kabulü yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/03/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);