Yargıtay Kararı

Usuli bozmadan sonra ıslah yasağı uygulanmaz.

Usuli bozmadan sonra ıslah yasağı uygulanmaz.

T.C.
Yargıtay
13. Hukuk Dairesi

Esas No:2013/11706
Karar No:2014/623
K. Tarihi:15.1.2014

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, Dikmen kentsel dönüşüm projesi kapsamında davalı belediye ile 22.03.2007 tarihinde tapu tahsis belgeli tesis sözleşmesi yaptığını, sözleşme nedeniyle gecekondusunu yıkarak elektirik ve su aboneliklerini iptal ettirdiğini, ağaçlarını susuz bırakarak terkettiğini ve kiraya çıktığını ancak davalının daha sonradan sözleşmeden döndüğünü ve bundan dolayı da zarar gördüğünü ileri sürerek müspet ve menfi zararları için şimdilik 8.000.00.TL’ nın, yargılama sırasında 06.06.2012 tarihinde verdiği ıslah dilekçesi diğer taleplerinin yanında gelir kaybı yönünden 31.280.00.TL, bina ve muhtesat değeri yönünden 21.719.56.TL ve ödenen taksitler için 2.276.80.TL’ nın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemenin, idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin reddine dair 30.11.2010 tarihli kararının davacı tarafından temyizi üzerine Dairemizce, uyuşmazlığın özel hukuk hükümlerine tabi sözleşme ilişkisinden kaynaklanması nedeniyle adli yargının görevli olduğu yönünde bozulması üzerine Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulü ile 7.500.00.TL alacağın davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Her ne kadar makhemece, Dairemizin 31.01.2012 tarih ve 2011/10334 Esas 2012/1599 Karar sayılı bozma ilamından sonra 2013/11706 2014/623 davacının 06.06.2012 tarihinde ıslah talebinde bulunması ve bozmadan sonra ıslah yapılamayacağı kuralı gereğince davacını 7.500.00.TL’ nın üzerindeki taleplerinin reddine karar verilmiş ise de; Mahkemenin, idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin reddine dair 30.11.2010 tarihli kararı, Dairemizce uyuşmazlığın özel hukuk hükümlerine tabi sözleşme ilişkisinden kaynaklanması nedeniyle adli yargının görevli olduğu yönünde bozulmuştur. Adli yargının uyuşmazlığı çözmede görevli olduğu hususunda yapılan usuli bozmadan sonra ıslah yasağı uygulanmaz. O halde mahkemece, davacının dava ve ıslah dilekçesindeki talepleri dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi de usul ve yasaya aykırı olup, hükmün bozulmasını gerektirir.

2-Bozma nedenine göre, davalının temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bent gereğince davalının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);