Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Vekalet ücreti açısından usuli kazanılmış hakka ilişkin karar.

4. Hukuk Dairesi         2020/3150 E.  ,  2020/4002 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi


Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve Maliye Hazinesi aleyhine 31/05/2012 gününde verilen dilekçe ile haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı … Bakanlığı yönünden davanın kısmen kabulüne, diğer davalı … yönünden karar verilmesine yer olmadığına dair verilen 25/12/2019 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı … Hazinesi vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
1-Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.
2-Davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesinde; dava, haksız el koyma nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, istemin kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı … Hazinesi vekili tarafından temyiz edilmiştir.Davacı, toplu kaçakçılık yapıldığı iddiası ile 202 adet küçükbaş hayvanına el konulduğunu, … Ağır Ceza Mahkemesinin 2000/238 esas sayılı dava dosyasında yapılan yargılama sonucunda beraatine ve yediemine teslim edilen dava konusu küçükbaş hayvanların iadesine karar verilmesine rağmen koyunlarının teslim edilmediğini ileri sürerek, bu süreçte mahrum kalınan kazancın davalılardan tazmini isteminde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.Mahkemece, bozma ilamına uyulmasına karar verilerek istem kısmen kabul edilmiştir.Dosya kapsamından; mahkemece bozma öncesi verilen ”…davanın kısmen kabulü ile 23.246,90 TL tazminatın 04/02/2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline,” ilişkin ilk kararın taraflarca temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 25/06/2014 tarih, 2013/15784 esas ve 2014/10579 karar sayılı ilamı ile mahkemece, davalıların zamanaşımı def’i yönünden değerlendirme yapılmak üzere bozulmasına ve bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına dair karar verildiği, mahkemece bozma ilamına uyularak 08/03/2018 tarihinde verilen ikinci kararda; ”…davanın kısmen kabulü ile, 5.252,00 TL tazminatın 04/07/2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline” ilişkin hüküm tesis edildiği, anılan kararın davalılar … ve Maliye Bakanlığı tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemizin 22/05/2019 tarih, 2018/3612 esas ve 2019/3002 karar sayılı ilamı ile davalı … Hazinesi’nin temyiz itirazlarının reddi ile, davalı … yönünden karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verilmesi gerektiği belirtilerek bozulmasına karar
verildiği, mahkemece ikinci kez verilen bozma ilamına uyularak bu defa ”…Maliye Hazinesine karşı açılan davanın kısmen kabulü ile 23.246,90 TL tazminatın 04/02/2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı … Hazinesi’nden alınıp davacıya verilmesine, …’na karşı açılan dava yönünden karar verilmesine yer olmadığına,…” karar verildiği anlaşılmaktadır.Şu durumda, mahkemece Dairemizin bozma ilamına uyulmasına karar verilerek yapılan yargılama sonucu verilen ve 5.252,00 TL tazminatın davalılardan tahsiline ilişkin 08.03.2018 tarihli kararın sadece davalılar tarafından temyiz edilmiş olduğu nazara alındığında davalının usuli kazanılmış hakkına aykırı olarak ilk karardaki gibi 23.246,90 TL tazminata hükmedilmesi doğru değildir. Mahkemece açıklanan yön gözetilmeksizin yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle reddine 18/11/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

);