Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Yapılan satışa borçlular adına itiraz eden vekilin icra dosyasına tekrardan vekaletname sunması gerek yoktur ve borçlular adına yapılacak tebligatlar vekile yapılabilir.

12. Hukuk Dairesi         2014/28471 E.  ,  2014/27532 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kocaeli 1. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 19/06/2014
NUMARASI : 2013/479-2014/321

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalılar B.. U.., F.. K.. ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK’nun 438. ve İİK’ nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;
2-Davalılar B.. U.., F.. K.. ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Şikayet eden takip borçluları, satış avansı yatırılmadan yapılan satış talebinin geçerli bir talep olmadığı gibi satış ilanı tebligatının takip dosyasında vekil olmadığı takip dosyasına bildirilmesine rağmen vekil olduğundan bahisle Av. İ.. T…’a yapılmasının usulsüz olduğu, şikayetçi borçlulara yapılan tebligatların da usulüne uygun olmadığını diğer ihalenin feshi sebepleri ile bildirmiş, Mahkeme, şikayetçi borçlulara yapılan satış ilanı tebligatlarının usulsüz olduğunu ve satış masrafları yatırılmadığından geçerli bir satış talebinden bahsedilemeyeceğini belirterek ihalenin feshine karar vermiştir.
İİK 59 maddesi “Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.” şeklinde düzenlenmiştir.
Somut olayda, satış yapıldığına göre, İİK 59 maddesine uyarınca masraf yatırıldığının kabulü gerekir. Kabule göre de haciz tarihi olan 29.06.2012’den ihale tarihi olan 18.11.2013’e kadar satış isteme süresi geçmediğinden Mahkemenin buna ilişkin ihalenin feshi sebebi yerinde görülmemiştir.
Diğer taraftan, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 11., Avukatlık Kanunu’nun 41. ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 73, 81, 82 ve 83. maddeleri gereğince; vekil ile takip edilen işlerde tebligatın vekile yapılması zorunludur.
Somut olayda, takip dosyası içerisinde bulunan Kocaeli 3. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 16.01.2013 tarih ve 2012/235 E., 2013/28 K. sayılı kararına göre, şikayetçi takip borçlular vekili Av. İ..T..’ın borca itiraz ve şikayette bulunduğu gibi aynı vekil tarafından şikayet edenlerden A.. T.. adına Kocaeli 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 12.02.2013 tarih ve 2012/429 E., 2013/51 K. sayılı dosyasında kıymet takdirine itirazda bulunduğu, dolayısıyla adı geçen avukatın şikayetçi takip borçlularını temsil ettiği ve böylece takibin vekille sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Bu nedenle vekilin ayrıca icra dosyasına vekaletname ibrazına gerek yoktur.
İİK.nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneği borçluya (borçlu vekiline) tebliğ edilmelidir. Satış ilanının borçlu vekiline tebliğ edildiği anlaşıldığına göre Mahkemenin bu yöndeki ihalenin feshi sebebi de yerinde değildir.
O halde, yukarıda yazılı gerekçe ile Mahkemenin ihalenin feshi sebebi olarak gösterdiği sebepler yerinde olmadığı gibi başkaca da ihalenin feshi sebebi bulunmadığından ihalenin feshi isteminin reddi gerekirken Mahkemenin aksi yöndeki değerlendirme ile hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Davalılar B.. U.., F.. K.. ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17/11/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);