Yargıtay Kararı

Yediemin ücreti, bütün alacaklıları ilgilendiren ortak masraflardandır.

Yediemin ücreti, bütün alacaklıları ilgilendiren ortak masraflardandır.

23. Hukuk Dairesi         2016/9544 E.  ,  2020/2244 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın davalılardan kooperatif yönünden reddine, diğer davalı yönünden davanın kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı … vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili görevsiz Kesel İcra Hukuk Mahkemesi’ne ibraz ettiği dava dilekçesinde, müvekkilinin mükellefi olan davalı borçlu S.S. … No.lu … Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin toplam 461.263,98 TL vergi borcu bulunduğunu, ve 09 K 4627 plaka sayılı araç üzerine haciz koyduklarını, diğer davalı …’in de davalı borçludan yediemin alacaklısı olduğunu ve Kesel İcra Müdürlüğü’nün 2014/195 E. sayılı dosyasında hapis hakkına bağlı olarak rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yaptığını, davalı borçlu adına kayıtlı 09 K 4627 plakalı aracın 33.300,00 TL bedelle satıldığını, Kesel İcra Müdürlüğünün 2014/195 E. sayılı takip dosyasında 15.05.2015 tarihli müdürlük karar tensip tutanağıyla satış bedelinden aracın aynından doğan vergi borcu olan 15.456,11 TL’nin müvekkil hesaplarına aktarıldığını, kalan bakiye 17.509,89 TL’nin diğer davalı alacaklıya verildiğini, kalan bedelin rehin alacağını dahi karşılamadığından sıra cetveli yapılmasına gerek olmadığına karar verildiğini, diğer davalı alacaklının alacağının Adalet Bakanlığına ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar için alınacak ücret Tarifesi Hakkında Tebliğe göre hesaplanması gerektiğini ileri sürerek, Keles İcra Müdürlüğünün 2014/195 E. sayılı takip dosyasında düzenlenen 14.05.2015 tarihli karar tensip tutanağının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalılardan B. … vekili, davanın reddini istemiştir.
Görevsiz Keles İcra Hukuk Mahkemesince, davacının davalı …’in alacağının hem sırasına, hem de esasına itiraz etmiş olduğu, davanın genel mahkemelerde görülmesi gerektiği, Keles Asliye Hukuk Mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle, davanın usulden reddine karar verilmiş, görevli mahkemece yapılan yargılama sonucunda, davacı alacaklı tarafından bedeli paylaşıma konu araç üzerine 05.07.2006, 13.11.2006, 14.06.2007, 12.04.2010 tarihlerinde haciz konulduğu, söz konusu araç üzerinde otopark ücreti alacağı için hapis hakkı kullanan davalı …’in alacağının ise aracın otoparka girdiği 11.05.2012 tarihinde doğduğu, bu durumda davalı …’in alacağı rehinli alacak ise de, doğum tarihi sonra olduğundan davacının alacağına göre
öncelikli olduğundan bahsedilemeyeceği, İİK’nın paraların paylaştırılması başlığını taşıyan 138/2 maddesinde ifade edilen ortak masrafların satış dosyasında yapılan yed-i emin ücreti, satış ve paylaştırma giderleri gibi bütün alacaklıları ilgilendiren masraflar olduğu, davanın konusunun İİK’nın 138/2. maddesinde düzenlenen ortak masraflara ilişkin olmayıp sıra cetvelinde davalı …’e ayrılan yediemin ücreti alacağına ilişkin sıraya ve esasına yönelik olduğu, ilk haciz sahibi alacaklının davacı … olduğu, davalı …’in alacağının doğum tarihinin davacının haczinden sonra olduğu ve alacağının İİK’nın 138/2. maddesinde belirtilen tüm alacaklıları ilgilendiren yediemin ücreti alacağı olmadığı gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalılardan B. … vekili temyiz etmiştir.
Şikayet, sıra cetvelinin iptali istemine ilişkindir.
Keles İcra Müdürlüğünün 2014/195 E. sayılı takip dosyasında düzenlenen 14.05.2015 tarihli karar tensip tutanağı teknik manada bir sıra cetvelidir.
İİK’nın paraların paylaştırılması başlığını taşıyan 138/2 maddesi uyarınca, satış bedelinden bütün alacaklıları ilgilendiren ortak masraflar alındıktan sonra, artan para alacaklılara, asıl alacak, talep edilmiş ise işlemiş faiz ve takip giderleri de dahil edilerek, alacakları nisbetinde ödenir. Anılan yasal düzenlemede ifade edilen ortak masraflar, satış dosyasında yapılan yediemin ücreti, satış ve paylaştırma giderleri gibi bütün alacaklıları ilgilendiren masraflar olup, buradaki yedieminlik ücreti ise, ihale tarihinde geçerli Adalet Bakanlığı’na Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ’in 3. ve 4. maddeleri uyarınca belirlenecek olan ücrettir.
Somut olayda Keles İcra Müdürlüğünün 2014/195 E. sayılı dosyasında düzenlenen 14.05.2015 tarihli sıra cetvelinde davalılardan B. …’in yediemin alacağının İİK’nın 138/2. maddesi uyarınca bütün alacaklıları ilgilendiren masraflardan olması nedeniyle bedeli paylaşıma konu aracın yediemine bırakıldığı tarihten satış tarihine kadar Adalet Bakanlığı’na bağlı depo ve garajlarda muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret tarifesi hakkındaki tebliğin 3 ve 4. maddeler uyarınca belirlenip kendisine verilmesine, kalan bakiye bedelin bulunması halinde haciz tarihleri dikkate alınarak sıra cetveli düzenlenmesi yönünde karar verilmesi gerekirken yanılgılı gerekçeye dayalı yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcın talep halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 24.06.2020 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

);