Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Yedieminlik ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıkların icra mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerekir.

4. Hukuk Dairesi         2013/14766 E.  ,  2014/9085 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir 10. Asliye Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/03/2013
NUMARASI : 2012/31-2013/123

Davacı …Yediemin Deposu Gıda ve Oto Ticaret Ltd. Şti. vekili Avukat U.. K..tarafından, davalı …. Varlık Yönetimi A.Ş. aleyhine 16/01/2012 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali ve inkar tazminatı istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/03/2013 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, İİK’ nun 67. maddesinden kaynaklanan itirazın iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece, istemin kısmen kabulüne dair verilen karar, davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, yediemin deposuna bırakılan malların depo ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle, ücret alacağının tahsili için ilamsız icra takibi başlattığını, borçlunun itirazı nedeniyle duran takibin devamını sağlamak için, borçlu-davalının itirazının iptaline karar verilmesini istemiştir.
“Mahcuz Malları Muhafaza Tedbirleri” başlığını taşıyan 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 88/3. maddesinde; “İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine hacizli malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere re’sen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilâflar icra mahkemesi tarafından basit yargılama usulüne göre çözülür.” şeklindeki düzenleme ile yedieminlik ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıkların icra mahkemesi tarafından çözümleneceği belirlenmiştir.
6100 sayılı HMK’nun 114. maddesinde mahkemelerin görevinin dava şartı olduğu hüküm altına alınmış olup aynı kanunun 115. maddesinde ise dava şartlarının davanın her aşamasında incelenebileceği belirtilmiştir.
Somut olayda davacı, yediemin ücretinden kaynaklanan takibe yapılan itirazın iptalini istediğinden davaya icra mahkemesinde bakılması gerekir.
Yerel mahkemece açıklanan yönler gözeltilerek dava dilekçesinin görevsizlik nedeni ile reddine karar vermek gerekirken işin esastan incelenmesi doğru bulunmamış ve kararın bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 02/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);