Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Zapta geçirmek suretiyle değil de, dilekçeyle yapılacak ıslah bakımından kanunda bir süre öngörülmemiştir.

9. Hukuk Dairesi         2016/8502 E.  ,  2019/20064 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, müvekkilinin 12.12.2012-12.03.2014 tarihleri arasında mağaza sorumlusu olarak çalıştığını, müvekkilinin iş akdine son verildiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, ücret ve yıllık izin ücreti alacağını talep etmiştir.
B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili, davacının iş akdini devamsızlığı nedeniyle haklı nedenle feshedildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.
C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
D) Temyiz:
Kararı taraflar vekilleri temyiz etmiştir.
E) Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin tüm davacı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı işçi fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsilini talep etmiş mahkemece bordrolara değer verilmediği, bilirkişi raporuna göre karar verileceği belirtilmiş olmasına rağmen fazla çalışma alacağının reddine dair karar verilmiş, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil alacakları hüküm altına alınmıştır.
Dosya içinde bulunan ücret bordroları imzasız olup fazla mesai tahakkukları bulunmamaktadır.
Öte yandan dosyada yer alan puantaj kayıtlarında günlük ve haftalık çalışma saatleri belirtilmemiş olup sözü edilen kayıtlar fazla çalışma hesabı yönünden elverişli değildir. Tanıklar mahkemece dinlenmiş olup tanık beyanlarına göre haftada 3 saat fazla çalışmanın bulunduğu ispatlanmış durumdadır. Bilirkişi raporunda bu yönden tespitte bulunulduğu halde haftada 9 saat olarak hesaplamaya gidilmiştir.
Davacı işçinin işyerinde ciroya bağlı prim aldığı anlaşılmakta olup fazla çalışmanın zamsız kısmının primlerle karşılandığı kabul edilmeli hesaplama % 50 zam kısmına göre yapılmalıdır.
Yapılan açıklamalara göre, davacının haftada 3 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek saat ücretinin % 50 zam kısmı dikkate alınarak fazla çalışma ücreti hesaplanmalı ve indirim hususu düşünülerek karar verilmelidir.
3-Mahkemece ıslah yapılmak üzere davacı tarafa 1 haftalık süre verilmiş, süresinden sonra yapılan ıslaha değer verilmediği belirtilerek talep artırımı yapılan isteklerle ilgili hüküm kurulmamıştır. 6100 sayılı HMK’nın 181.maddesine göre ıslah dilekçeyle ya da duruşmadaki beyanla yapılabilecek olup duruşmada zapta geçirilmek suretiyle yapılan ıslah bakımından gerekli işlemlerin yapılabilmesi için 1 haftalık kanuni süre öngörülmüştür. Bunun dışında dilekçeyle yapılacak ıslah bakımından kanunda bir süre öngörülmemiş olup somut uyuşmazlıkta hakimin verdiği sürenin de kesin süre olmadığı dikkate alındığında davacı tarafın yaptığı ıslaha değer verilmeli ve talep artırımı yapılan alacaklar bakımından da hüküm kurulmalıdır.
F) Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.11.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

);