Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Açıkça itirazdan vazgeçilmeksizin takipten sonra borcun cebri icra tehdit altında ödenmesi şikayeti konusuz kılmaz.

12. Hukuk Dairesi         2008/3741 E.  ,  2008/6414 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 2. İcra Mahkemesi
TARİHİ : 14/11/2007
NUMARASI : 2007/1782-2007/2036

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlu tarafından İcra Mahkemesine yapılan başvuruda, çekle ödemeden ilgili men kararı bulunduğu dava dışı çek lehtarına ödeme yapıldığı belirtilerek takibin iptali talep edilmiştir.
Borçlu örnek 10 ödeme emri 06.08.2007’de tebliğ edilmiş, yasal sürede (2.08.2007’de) yapılan bu şikayetten sonra 6.9.2007’de borçlu, dosya borcunu ihtirazı kayıtla ödemiştir.
Açıkça itirazdan vazgeçilmeksizin takipten sonra borcun cebri icra tehdit altında ödenmesi şikayeti konusuz kılmaz. Her dava (ve şikayet) dava (ve şikayetin) yapıldığı andaki şartlara göre değerlendirilmelidir.
Mahkemece tüm itiraz ve şikayet konuları dava tarihine göre değerlendirilip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken “takip dosya borcu ve ferilerinin ödenerek dosyanın infazen işlemden kaldırıldığından bahisle davanın konusuz kaldığından bahisle karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde eksik inceleme ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.  
SONUÇ :Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 31.03.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);