Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Kişinin yurt dışında yaşadığı biliniyor ise, bu adrese tebliğ işlemi yapılmadan ilanen tebligat yapılması usulsüzdür.

5. Hukuk Dairesi         2013/3411 E.  ,  2013/13266 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının … yönünden reddine, diğer davalı … Başkanlığı yönünden ise kabulüne dair verilen yukarıda tarih ve numaraları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi, davalı … Başkanlığı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiş, olmakla duruşma için belirlenen 11.06.2013 günü temyiz eden davalı … Başkanlığı vekili Av. … ile aleyhlerine temyiz olunan davacı vekili Av…. ile Hazine vekili Av. …’in yüzlerine karşı duruşmaya başlanarak taraf vekillerinin sözlü açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.
– K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece … hakkındaki davanın husumetten reddine, … Başkanlığı aleyhine açılan davanın ise kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı … Başkanlığı vekilince temyiz edilmiştir.
Yapılan incelemede; dava konusu taşınmazların Gecekondu Önleme Bölgesi içinde kalması nedeniyle İmar ve İskan Bakanlığı tarafından kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelleri bloke edilerek, kamulaştırma belgelerinin 16.06.1980 gününde davacı adına birlikte sakin kardeşi …’e tebliğ edildiği, sonrasında İmar İskan Bakanlığı tarafından 6830 sayılı yasanın 17. maddesi uyarınca tescil davaları açılarak taşınmazların Hazine adına tescillerine hükmedildiği anlaşılmıştır.
11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa Geçici 7. madde olarak; “Mülga 31/8/1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlak Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri ile 2942 sayılı Kanunun mülga 16 ve 17. maddeleri uyarınca mahkemelerce idare adına tescil kararı verilen kamulaştırmalarda tebligatlar ve diğer kamulaştırma işlemleri tamamlanmış sayılır. Bu kamulaştırma işlemleri sebebiyle hiçbir hak ve alacak talebinde bulunulamaz; kamulaştırmaya veya bedeline karşı itiraz davaları açılamaz; açılmış ve devam eden davalar bu madde hükmü uygulanarak sonuçlandırılır” hükmü eklenmiştir.
Dava konusu 1062 ada 8 parsel sayılı taşınmaz hakkında verilen tescil kararı davacı …’e ilanen tebliğ edilmek suretiyle kesinleştirilmiş ise de; o tarihte yürürlükte bulunan 6830 sayılı Yasa uyarınca davacının adresi, tapu, vergi ve haricen zabıta marifetiyle araştırıldıktan sonra tespit edilememesi halinde ilanen tebliğ edilmesi gerekirken, vergi dairesinden araştırılmadan ve dosya kapsamına göre davacının o tarihte Almanya’da çalıştığı belirlenmesine rağmen bu adrese tebliğ işlemi yapılmadan ilanen tebliğ edildiği anlaşılmakla, yapılan tebligat usulüne uygun değildir. Dolayısıyla hukuken kesinleşmiş bir karardan da söz edilemez. Bu itibarla, bu parsel yönünden açılan davanın kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1) Dava konusu 1062 ada 6 ve 9 parsel sayılı taşınmazlar hakkında verilen tescil kararları davacı …’in …’daki adresine usulüne uygun olarak tebliğ edilmek suretiyle kesinleştiği anlaşılmakla, bu parseller yönünden açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması,
2) 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun değiştirilen Geçici 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; harç ve vekalet ücretinin bedel tespiti davalarında öngörüldüğü şekilde maktu olarak belirlenmesi gerekirken, nispi harç ve vekalet ücretine hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı … Başkanlığı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan, hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, davalılardan … Başkanlığından peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, temyiz eden davalı … Başkanlığı yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 990,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);