Yargıtay Kararı

Aile başkanının sorumluluğuna ilişkin açılan tazminat davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir.

Aile başkanının sorumluluğuna ilişkin açılan tazminat davalarında görevli mahkeme aile mahkemesidir.

3. Hukuk Dairesi 2011/3430 E., 2011/6636 K.

 

  • AİLE REİSİNİN SORUMLULUĞU
  • GÖREVLİ MAHKEME
  • 4721 S. TÜRK MEDENİ KANUNU [ Madde 369 ]
  • 4787 S. AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA… [ Madde 4 ]

 

“İçtihat Metni”

Dava dilekçesinde 2500 lira tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili İstenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği düşünüldü.

Dava, davalıların çocuğunun yangın çıkarması nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Dava dilekçesindeki açıklamalardan, davalıların aile başkanı olarak sorumluluğunun istendiği anlaşılmaktadır.

Aile başkanının sorumluluğunun yasai dayanağı, MK’nın 369. maddesinde bulunmaktadır. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Yasası’nın 4. maddesinde, MK’nın 2. kitabından doğan dava ve işlerin Aile Mahkemesinde çözümleneceği belirtilmektedir. Somut olayda MK’nın 369. maddesine dayanılarak tazminat istendiğine göre, böyle bir davanın Aile Mahkemesinde incelenip sonuçlandırılması gerekmektedir. Mahkemece, görev yönü gözetilmeksizin İşin esasının incelenmiş olması bozma nedenidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nın 428. maddesi gereğince (BOZULMASINA) ve peşin alınan temyiz haranın istek halinde temyiz edene iadesine, 18.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

);