Yargıtay Kararı

Alacak kalemlerinin brüt olarak icra takibine koyulması ilama aykırılık niteliğinde olduğundan süresiz şikayete tabidir.

Alacak kalemlerinin brüt olarak icra takibine koyulması ilama aykırılık niteliğinde olduğundan süresiz şikayete tabidir.

8. Hukuk Dairesi         2015/17339 E.  ,  2015/20274 K.

  • İLAMLI İCRA TAKİBİNDE ALACAK KALEMLERİNİN BRÜT OLARAK İSTENMESİ
  • İLAMLI TAKİPTE ŞİKAYET SÜRESİ
  • İLAMLI TAKİPTE YASAL KESİNTİLERİN YAPILMAMASI
  • İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 32

“İçtihat Metni”

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR
Borçlu vekili, alacaklı tarafından Kırşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 20.01.2015 tarih ve 2013/216 Esas, 2015/49 Karar sayılı ilamına istinaden Kırşehir İcra Müdürlüğü’nün 2015/1229 Esas sayılı takip dosyası ile müvekkili aleyhine başlatılan icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiğini, yasal kesintilerin yapılmadığını belirterek takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, icra emrinin tebliğinden itibaren 7 günlük şikayet süresi geçirildiğinden, süre yönünden şikayetin reddine karar verilmiş hüküm borçlu vekilince temyiz edilmiştir.
İlamlı icra takibinde, alacak kalemlerinin brüt olarak istendiği ve yasal kesintilerin yapılmadığı yönündeki şikayet ilama aykırılık niteliğinde olup bu tür şikayetler kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak İcra Mahkemesi önüne getirilebilir. (HGK.nun 21.06.2000 tarih, 2000/12-1002 sayılı Kararı)
Bu durumda Mahkemece gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, şikayetin süreden reddi doğru değildir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın istek halinde davacıya iadesine 12.11.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);