Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Alacaklı tarafın itirazın kaldırılması istemi esasa ilişkin olmayan nedenlerle reddedildiğinden, alacaklının İİK.nun 68/7.maddesi uyarınca tazminata mahkum edilmesi isabetsizdir.

12. Hukuk Dairesi         2014/23476 E.  ,  2014/30104 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İstanbul 21. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 08/04/2014
NUMARASI : 2013/257-2014/258

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
1- Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre borçluların temyiz itirazlarının REDDİNE;
2- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde ise sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Borçlular hakkında genel kredi sözleşmesi ve hesap kat ihtarına dayalı olarak başlatılan genel haciz yolu ile ilamsız takipte mahkemece, borçlular tarafından hesap kat ihtarına İİK’nun 68/b maddesinin 3. fıkrası gereğince, süresinde itiraz edilmiş olması nedeniyle takibe dayanak kat ihtarının İİK’nun 68/1. maddesinde yer alan belgelerden sayılmadığı ve hesap kat ihtarnamesine itiraza ilişkin bir aylık süre beklenmeden takip başlatıldığı gerekçesi ile alacaklının itirazların kaldırılması isteminin reddi ile kötüniyet tazminatına hükmedildiği görülmektedir.
İİK.nun 68/7. maddesinin ilk cümlesinde itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklının diğer tarafın talebi üzerine tazminata mahkum edileceği hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda, mahkemece, alacaklının itirazın kaldırılması istemi esasa ilişkin olmayan nedenlerle reddedildiğinden, alacaklının İİK.nun 68/7.maddesi uyarınca tazminata mahkum edilmesi isabetsiz olup, kararın belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından kararın düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile İstanbul 21. İcra Hukuk Mahkemesinin 08.04.2014 tarih ve 2013/257 E.- 2014/258 K. sayılı kararının hüküm bölümünün % 20 tazminata ilişkin ikinci bendinin karar metninden çıkartılarak kararın düzeltilmesine ve kararın düzeltilmiş bu şekli ile İİK’nun 366 ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), mahkeme kararı düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);