Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Alacaklının vekille takip ettiği icra dosyalarında, vekalet ücreti icra takip giderlerinden olup, icra takibi sonucunda haksız çıkan borçludan alınır.

12. Hukuk Dairesi         2015/28956 E.  ,  2016/5541 K.
“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi …. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Alacaklı tarafından genel haciz yoluyla başlatılan ilamsız takibe karşı borçlunun, sair şikayetleri yanında dosya kapak hesabında faiz uygulamasının hatalı yapıldığından bahisle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, asıl alacağa işleyecek faiz oranının borçlu aleyhine olacak şekilde hatalı uygulandığı, ayrıca alacaklının vekili tarafından takip dosyasında işlem yapılmadığından alacaklının lehine vekalet ücreti talep edilmeyeceği belirtilerek dosya kapak hesabına yönelik şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
İİK.nun 138/3. maddesi; “Vekil vasıtasıyla yapılan takiplerde vekalet ücretinin miktarı, alacaklı ile borçlu arasında yapılmış sözleşmeye bakılmaksızın, icra memuru tarafından avukatlık ücret tarifesine göre hesaplanır. Bu şekilde tayin olunan vekalet ücreti de takip masraflarına dahildir.” şeklinde düzenlenmiştir. Buna göre, alacaklının vekille takip ettiği icra dosyalarında, vekalet ücreti icra takip giderlerinden olup, icra takibi sonucunda haksız çıkan borçludan alınır.
Somut olayda, Avukat ….’in 13.07.2012 tarihinde alacaklı adına, icra takip dosyasına vekaletname vererek dosya kapak hesabı çıkartılmasını talep ettiği görülmüştür. Bu durumda, alacaklının, icra takip dosyasında vekille temsil edildiğinin kabulü gerekir.
O halde, mahkemece, yukarıda yapılan açıklama doğrultusunda, dosya kapak hesabında vekalet ücretinin hesaplamaya dahil edilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile aksi yönde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);