Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Birden fazla alacaklı bulunduğu durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK.nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınmalıdır.

12. Hukuk Dairesi         2013/35072 E.  ,  2014/4439 K.

  • SIRA CETVELİ HAZIRLANMASI
  • ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞ
  • DİĞER ALACAKLARA İTİRAZ HAKKI
  • İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 140

“İçtihat Metni”


Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK’nun 140. maddesinin birinci fıkrasına göre “Satış tutarı bütün alacaklıların alacağını tamamen ödemeye yetmezse icra dairesi alacaklıların bir sıra cetvelini yapar.”
Somut olayda, alacaklı şikayetçi şirket tarafından genel haciz yoluyla takibe başlandığı, tasarrufun iptali davası sonucu haciz ve satış yetkisi verilen taşınmazın 26.01.2010 tarihinde yapılan ihalede 81.000,00 TL bedelle alacaklıya alacağına mahsuben satıldığı ve ihalenin kesinleştiği, taşınmazın tapu kaydında başkaca hacizlerin ve ipoteklerin bulunduğu görülmektedir.
Birden fazla alacaklı bulunduğu böyle durumlarda, icra müdürlüğünce, öncelikle İİK.nun 140.maddesi gereğince sıra cetveli yapılarak alacaklılara diğer alacaklara yönelik itirazlarını ileri sürme imkanı tanınmalıdır.
O halde mahkemece, İİK.’nun 140. maddesi uyarınca sıra cetveli yapılmasına karar verilmesi gerekirken, sıra cetveli yapılması durumunda ileri sürülebilecek bir itiraz üzerine tartışılması mümkün olan hususlar değerlendirilmek suretiyle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);