Yargıtay Kararı

Araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne ilişkin karar.

Araç mahrumiyet bedeli talebinin kabulüne ilişkin karar.

17. Hukuk Dairesi         2018/4905 E.  ,  2018/11411 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
– K A R A R –
Davacı vekili; davacıya ait … plakalı aracın …’nun sevk ve idaresinde seyir halindeyken davalı …’nın sevk ve idaresindeki davalı …’in işleten ve maliki olduğu davalı …Ş.’nin de … zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olduğu … plakalı aracın, davacıya ait aracın sağ tarafına çarptığını, kazaya ilişkin olarak sürücüler arasında kaza tespit tutanağının düzenlendiğini ve …plakalı aracın sürücüsünün kusurun tamamen kendisinde olduğunu kabul ettiğini, ancak … zorunlu mali sigortacısı tarafından kusurun her iki sürücüde olduğunun bildirilmesi üzerine davacı tarafından … Sulh Hukuk Mahkemesinde kazanın meydana gelmesinde kusur oranlarının tespit ettirildiği ve bilirkişi raporunda asli kusurlunun …plakalı araç sürücüsü olduğunun belirtildiği, bu nedenle aracın tamiri süresince aracın kullanılamaması nedeniyle kiralanan araç için 1.888,00 TL kiralama bedelinin 21.03.2014 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte … ve …’dan, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla araçta meydana gelen değer kaybına karşılık 2.000,00 TL’nin kaza tarihinden itibaren davalılardan yasal faiziyle birlikte tahsilini talep etmiştir.
Davalı …Ş. vekili; bahsi geçen … plakalı aracın 09/05/2013-2014 tarihleri arasında … poliçesi ile sigortalı olduğu, bu poliçeden dolayı sorumluluklarının sigortalının kusuru oranında olmak üzere maddi zararlarda araç başına 25.000 TL ile sınırlı olduğunu, bu tür sigortalarda asıl amacın zarar görenin gerçek zararının karşılanması olduğunu, araçtaki değer kaybının … bedeline dahil olmadığı, bu yönde emsal kararların olduğu, haksız ve fahiş değer kaybı talebinin reddi, talebin reddedilmemesi halinde kusur oranının ve gerçek zararın tespitinin yapılarak sigortalı davalının kusuru oranında sorumluluklarının belirlenmesi gerektiğini belirterek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda, tarafların iddia ve savunmaları, tanık beyanları, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davanın kısmen kabulüne, değer kaybından kaynaklı 750 TL’nin davalı …Ş. Yönünden dava tarihinden itibaren, diğer davalılar yönünden kaza tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, yine araç mahrumiyetinden kaynaklı 210 TL’nin 21.03.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı …Ş. haricindeki davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 35,90 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna 28/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);