Yargıtay Kararı

Aynı model ve yaşta, aynı özellikleri taşıyan yeni bir aracı satın alması için geçecek makul süre belirlenerek, bu süre için araç mahrumiyeti zararının belirlenmesi gerekir.

Aynı model ve yaşta, aynı özellikleri taşıyan yeni bir aracı satın alması için geçecek makul süre belirlenerek, bu süre için araç mahrumiyeti zararının belirlenmesi gerekir.

17. Hukuk Dairesi         2015/15952 E.  ,  2016/4237 K.
“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :…..Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkiline ait araca davalıların sürücüsü ve maliki olduğu aracın kusurlu olarak çarpması sonucu aracın pert olduğunu, dava dışı kasko şirketinin müvekkiline 22.824 TL ödediğini ancak aracın 2. el piyasa değerinin daha yüksek olduğunu, eksik ödenen şimdilik 1.000 TL ile kaza tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre içinde müvekkili ulaşımını başka şekilde sağladığından şimdilik 1.000 TL araç mahrumiyeti zararının davalılardan kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle müştereken ve müteselsilen tahsilini talep etmiş, ıslah dilekçesiyle talebini araç mahrumiyeti bakımından 1650 TL, araç değeri nedeniyle uğranılan zarar bakımından 4.176 TL olmak üzere toplam 5.826 TL’ye yükseltmiştir.
Davalılar, sürücü ……’nin olay sırasında 0,95 promil alkollü olduğunu, bu nedenle kusurun tamamının kendisinde kabul edilmemesi gerektiğini, sigorta şirketinin zararı karşıladığını, davacının sigorta şirketine verdiği ibranamenin kendileri yönünden de geçerli sayılması gerektiğini, zamanaşımının dolduğunu beyanla davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacının dava ve ıslah dilekçesindeki taleplerinin kabulü ile toplam 5.826 TL (4.176 TL si araç değeri nedeniyle uğranılan zarar, 1650 TL si araç mahrumiyeti nedeniyle uğranılan zarar karşılığı olmak üzere) nin olay tarihi olan 25/01/2013 tarihinden itibaren işleyen yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalıların yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.
2-Dava trafik kazasından kaynaklanan maddi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece makine mühendislerinden aldırılan ve hükme esas alınan bilirkişi raporuna göre davacı şirkete ait aracın pert olduğu belirtilerek, davacı şirketin araç mahrumiyeti zararı kaza tarihi olan 25.01.2013 tarihinden dava dışı sigorta şirketi tarafından davacı tarafa ödemenin yapıldığı 19.03.2013 tarihine kadar geçen 53 günlük süre için, hatta kiralama şirketlerinde aylık kira ücretleri uygun olduğundan 2 aylık süre için 1.650 TL olarak belirlenmiştir. Davacı şirkete ait aracın kaza nedeniyle pert olarak değerlendirilmesinin uygun olduğu belirlendiğine göre, davacı şirketin aynı model ve yaşta, aynı özellikleri taşıyan yeni bir aracı satın alması için geçecek makul süre belirlenerek, bu süre için araç mahrumiyeti zararının belirlenerek sonucuna göre bir karar vermek gerekirken, belirtilen hususta aynı bilirkişilerden ek rapor aldırılmadan yazılı şekilde karar verilmesi isabetli görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalıların sair temyiz itirazlarının reddine,(2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalıların temyiz isteminin kabulü ile hükmün BOZULMASINA, 04/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);