Av. Ünal Göktürk

Bakırköy Hukuk Bürosu

Araçtaki imalat hatası nedeniyle değiştirilmesine karar verilmesi fakat hatanın kazadan ötürü meydana geldiği tespit edilmesi halinde araçta oluşan değer kaybının da mahsubu gerekir.

13. Hukuk Dairesi         2013/32014 E.  ,  2014/33797 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Söğüt Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi sıfatıyla)
TARİHİ : 30/05/2013
NUMARASI : 2012/320-2013/170

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılar avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı M.. Motorlu Araçlar A.Ş. vekili avukat B.. K.. Ç.. ile davacı vekili avukat M.. B..’in gelmeleriyle duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı; davalılardan M.. Motorlu Araçlar A.Ş.’nin yetkili bayisi olan diğer davalı’dan satın aldığı aracın sağ ön farının kaput bölümünde imalattan kaynaklanan bir boya hatası olduğunun fark edildiğini, 15/09/2012 tarihinde şirket yetkililerine durumun iletildiğini, ancak olumsuz cevap alındığını, bu defa 18/09/2012 tarihinde noterden ihtar gönderildiğini ve seçimlik haklardan olan ayıpsız misli ile değiştirilmesini talep ettiğini, ancak ihtarnameye bir cevap verilmediğini ileri sürerek dava konusu aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesini istemiştir.
Davalılar, araçta imalat hatası bulunmadığını, kullanıcı hatası söz konusu olduğunu, aracın davacı elinde iken kazaya karıştığını değer kaybına uğradığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın kabulüne, davaya konu otomobilin müteselsilen davalılar tarafından ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verilmiş, hüküm davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2-incelenen dosya kapsamına göre dava konusu aracın 28.09.2012 tarihinde davacı elinde iken kazaya uğrayarak hasarlandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, aracın değiştirilmesine karar verildiğine göre bu kaza nedeniyle araçta oluşan değer kaybının da mahsubu gerektiği gözetilerek dava konusu aracın uğradığı değer kaybının tesbiti ile davalılara ödenmesine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan birinci bent gereğince davalıların diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenle hükmün davalılar yararına BOZULMASINA, 1.100,00 TL duruşma avukatlık parasının davacıdan alınarak davalılara ödenmesine, peşin alınan 486,00 TL. temyiz harcının istek halinde iadesine, 03.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

);